วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
ข้อมูลสถิติ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
งานพัฒนาบุคลากร
ศึกษาต่อภายในประเทศ
    ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ
    แบบรายงานผลการศึกษา (ในประเทศ) สำหรับข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อประเภท ก.หรือ ข.
(ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)
    รายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
    แบบรายงานตัวขอขยายเวลาศึกษาต่อของข้าราชการ ครั้งที่ 1 (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)
    แบบรายงานตัวขอขยายเวลาศึกษาต่อของข้าราชการ ครั้งที่ 2 (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)
    แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)
    แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ กรณีขยายเวลาศึกษาต่อ (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)
ศึกษาต่อต่างประเทศ
    แบบใบลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)
    แบบฟอร์มโครงการหรือแนวการศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)
    เหตุผลความจำเป็นและโครงการหรือแผนงานที่จะกลับมาปฏิบัติราชการ (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)
    Academic Enrollment and Term Report (AER) แบบรายงานผลการศึกษา(ต่างประเทศ)
ของข้าราชการลาศึกษา
(ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)
    แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)
ข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากร
    ข้อมูลคุณวุฒิอาจารย์ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก จำแนกตามสาขา ISCED
สัญญา
    สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติและสัญญาค้ำประกัน
    สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติและสัญญาค้ำประกัน
    หลักเกณฑ์การทำสัญญาอนุญาตฯ และสัญญารับทุนฯ 
    คู่มือการทำสัญญาที่เกี่ยวกับการศึกษาต่อ
    สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
    สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
    คำแนะนำในการจัดทำสัญญารับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ) เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
    สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการรับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ) เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ
    สัญญาการรับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตรฯ์) เพื่อศึกษาวิชาในประเทศ
    สัญญา(ค้ำประกัน)การรับทุนการศึกษา การฝึกอบรม การดูงาน
    สัญญารับทุนการศึกษาภาคนอกเวลาราชการ การศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วน
    สัญญารับทุนการศึกษาภาคปกติ เพื่อการศึกษาภายในประเทศ หรือต่างประเทศ
    สัญญารับทุนฝึกอบรม ดูงาน ภายในประเทศ หรือต่างประเทศ
แบบฟอร์มอื่นๆ
    แบบหนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนชำระหนี้ กรณีผิดสัญญาทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
    สัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาศึกษา
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
แบบฟอร์มสำหรับผู้รับทุนบุคคลภายนอก นักเรียนทุนรัฐบาล
    แบบรายงานผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สำหรับผู้รับทุนบุคคลภายนอก
    แบบรายงานสถานภาพการศึกษา สำหรับผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
    แบบรายงานสถานภาพการศึกษา สำหรับผู้รับทุนรัฐบาลที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรับเป็นหน่วยงานต้นสังกัด
    หนังสือบันทึกข้อความขอรายงานผลการศึกษา/ผลการทำวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลการทำวิทยานิพนธ์/อื่นๆ ของผู้รับทุนบุคคลภายนอก
    หนังสือบันทึกข้อความขอรายงานผลการศึกษา/ผลการทำวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลการทำวิทยานิพนธ์/อื่นๆ ของนักเรียนทุนรัฐบาล
การฝึกอบรม
    หนังสือ ที่ ศธ. 0585/ว630 ลว. 5 มี.ค. 2561
    หนังสือ ที่ ศธ. 0585/ว2075 ลว. 25 ก.ค. 2561
    การรายงานการไปฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/ดูงาน
 
ขั้นตอนการรายงานการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน
แบบฟอร์ม งพ. (1 ก) 1 (รายงานผล Word)
  แบบฟอร์ม งพ. (1 ก) 2 (สรุปรายงานผลผู้บริหาร Excel)
  แบบฟอร์ม งพ. (1 ก) 3 (สรุปรายงานผลสายวิชาการ Excel)
  แบบฟอร์ม งพ. (1 ก) 4 (สรุปรายงานผลสายสนับสนุน Excel)
   
    การรายงานแบบติดตามการนำความรู้และทักษะจากการไปฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/ดูงาน ไปใช้ประโยชน์
 
ขั้นตอนการรายงานแบบติดตามการนำความรู้ฯ ไปใช้ประโยชน์
แบบฟอร์ม งพ. (1 ข) 1 (ติดตามผลผู้บริหาร)
  แบบฟอร์ม งพ. (1ข) 2 (ติดตามผลสายวิชาการ)
  แบบฟอร์ม งพ. (1 ข) 3 (ติดตามผลสายสนับสนุน)
   
 
งานสารสนเทศและสวัสดิการ
    แบบใบลาป่วย   ลาคลอดบุตร   ลากิจส่วนตัว
    แบบใบลาพักผ่อน
    แบบใบลาอุปสมบท
    แบบใบลาไปต่างประเทศ
    แบบใบขอยกเลิกวันลา
    แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอทำบัตรประจำตัวใหม่
    แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขฐานข้อมูลในทะเบียนประวัติ
    ขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (สรจ.3) เมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
    แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณี ข้าราชการ ถึงแก่ความตาย
    แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณี ลูกจ้างประจำ ถึงแก่ความตาย
    การขอหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน
 
หลักเกณฑ์ในการขอหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดฯ
ผู้ที่สามารถใช้สิทธิได้
  เอกสารเผยแพร่
  แบบคำร้องขอหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดฯ
ข่าวกรมบัญชีกลาง"ผู้รับบำนาญ กบข. ใช้บำเหน็จค้ำประกันเงินกู้ได้แล้ว"
    แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์ (แบบ กสจ. 006)
    หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
    หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 
    การบันทึกข้อมูลการเลือกหรือการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 
    รายละเอียดและแบบฟอร์มการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553
- หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี ของพนักงานราชการ
- แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติ พนักงานราชการปี53
    รายละเอียดและแบบฟอร์มการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554
- รายละเอียดและแบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยปี 2554
- แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย หมายเลข 1-8
    หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (กรณีแจ้งครั้งแรก)
    หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (กรณีเปลี่ยนแปลง)
    แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
    หนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน
    หนังสือรับรองเรื่องการหักเงินเดือน
    แบบคำร้องขอพระราชทานเพลิงศพ ,
แบบคำร้องขอพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ
   
งานอัตรากำลังและบรรจุแต่งตั้ง
    ขั้นตอนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
    แบบวิเคราะห์และประเมินค่างาน เพื่อการกำหนดระดับตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มีประสบการณ์ (แบบ ก.บ.ม. 1/1)
    แบบวิเคราะห์และประเมินค่างานตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (แบบ ก.บ.ม. 1/2)
    แบบวิเคราะห์กำหนดความจำเป็นตามภาระกิจของหน่วยงานและความจำเป็นของตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (แบบ ก.บ.ม. 1/3)
    แบบคำร้องขอโอนหรือขอย้าย
    แบบประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
 
  ประกาศหลักเกณฑ์
  แบบ 1 แบบประเมินทดลองปฏิบัติงานฯ (วิชาการ)
  แบบ 2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (วิชาการ)
  แบบ 3 ใบกรอกคะแนนของกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงานฯ (วิชาการ)
  แบบ 4 แบบประเมินทดลองปฏิบัติงาน (สนับสนุน)
  แบบ 5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน)
  แบบ 6 ใบกรอกคะแนนของกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน)
    แบบขอปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
    แบบคำร้องขอแต่งตั้ง (ย้าย)
    แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของข้าราชการ
    แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
 
  แบบตรวจสอบภาระผูกพัน
    แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานราชการ
    แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ
    แบบใบลาออกจากราชการ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว
 
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th