วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
ข้อมูลสถิติ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ประกาศการเลือกตั้งกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนฝ่ายสมาชิก
    หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง
    ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การเลือกตั้ง ฉบับที่ 2
    กำหนดวัน เวลา รับสมัครเลือกตั้ง และวันเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง
    กำหนดหน่วยเลือกตั้ง
    คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง
    คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
    ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือก
   
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th