วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
ข้อมูลสถิติ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ
- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายสนับสนุน
    คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน เลื่อนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (SOP 104-07)
    ขั้นตอนการพิจารณาของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน ครั้งที่ 1-2563
(Update 16-4-64)
    ขั้นตอนการพิจารณาของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน ครั้งที่ 2-2563
(Update 16-4-64)
   

ตารางทดลองคำนวณคะแนนการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (Update 13-8-64)

    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง
และการแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555
   
  แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ (เอกสารแนบ 1)
  แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (เอกสารแนบ 2)
  แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (เอกสารแนบ 3)
  แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (เอกสารแนบ 4) ยกเลิก
  (เอกสารแนบ 4)
  คำนิยามผลงาน (เอกสารแนบ 5)
  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน (เอกสารแนบ 6)

 

    ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2561
    ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
   
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การประเมินและระดับที่คาดหวัง แบบขอรับการประเมินฯ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
   
  แบบ กบม.1 ขอกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
  แบบ กบม.2 ขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ 30-11-63
  แบบ กบม.3 ขอกำหนดตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
  แบบ กบม.4 ขอกำหนดตำแหน่ง กรณีหัวหน้างาน

 

    บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ก.พ.อ.) พ.ศ.2553
    ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
    เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง เทคนิคการทำผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน
    การเลื่อนระดับตำแหน่ง สายสนับสนุน
   
   
   
   
 
   
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th