วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
ข้อมูลสถิติ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    ขั้นตอนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
    การขอขึ้นทะเบียนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
    ความรู้เกี่ยวกับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม
 
  การพัฒนาผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  ขั้นตอนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม [สกอ.]
  สัมมนาวิชาการรับใช้สังคม [ปิยะวัติ บุญหลง]
  การสนับสนุนการเตรียมเอกสารวิชาการรับใช้สังคม [มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]
    ตัวอย่างการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์  คัมภิรานนท์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
    เอกสารประกอบการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
   
หนังสือเวียนแจ้ง
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
  หนังสือ สกอ. เวียนแจ้งการบังคับใช้ ประกาศ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
  แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม)
  แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 
ประกาศ ก.พ.อ.
  ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550
  ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2550
  ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551
  ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 5 พ.ศ.2552
  ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 6 พ.ศ.2555
  ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 7 พ.ศ.2555
  ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 8 พ.ศ.2555
  ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 พ.ศ.2556
  ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 10 พ.ศ.2556
  ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2560
 
 
ข้อบังคับ / คำสั่ง / ระเบียบ
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2550
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษา
และกลั่นกรองการจัดทำผลงานทางวิชาการ
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษา
และกลั่นกรองการจัดทำผลงานทางวิชาการ
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลให้คณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2558
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
  แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03)
  แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. 04)
  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
  แบบรายงานการให้คำปรึกษาและกลั่นกรองการจัดทำผลงานทางวิชาการ
เพื่อกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  แบบรับรองผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
สำหรับผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
 
 
   
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th