วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
ข้อมูลสถิติ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
   
    รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    ข้อมูลนโยบายการลงทุน
    ขั้นตอนและวิธีการเปลี่ยนการเปลี่ยนแผนโดย K-Cyber
    รายงานสถานะกองทุนและผลการดำเนินงาน จาก บลจ.กสิกรไทย ณ กันยายน 2559
    ประกาศฯ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเลือกและการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของสมาชิก
พ.ศ. 2560
    การปรับเพิ่มอัตราเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
    ประกาศฯแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนของมหาวิทยาลัย
    ข้อบังคับกองทุน เฉพาะส่วนของ มทร.สุวรรณภูมิ ภายใต้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ปี 2559)
    ข้อบังคับกองทุน เฉพาะส่วนของ มทร.สุวรรณภูมิ ภายใต้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ปี 2557)
    ใบสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
    แบบแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
    แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์
    ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
    ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
    ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PowerPoint)
   

เงื่อนไขรายละเอียดที่กำหนดเป็นข้อบังคับของกองทุนเฉพาะส่วน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ภายใต้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกสิกรไทยทรัพย์มั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

    ข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
    เงื่อนไขการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - รายงานผลการดำเนินงานกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
  - รายงานผลการดำเนินงานกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
  - รายงานผลการดำเนินงานกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
  - รายงานผลการดำเนินงานกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
 
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th