ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรในคณะ ประจำปี 2560
โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน ประจำปี 2560
การจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
เรื่อง การบูรณาการเรียนการสอนกับการทำงาน
โครงการหลักกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
โดยท่านวิทยากร วิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์ ตุลาการศาลปกครองสงขลา
 
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th