ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

" โครงการหลักกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
โดยท่านวิทยากร วิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์ ตุลาการศาลปกครองสงขลา
"

จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา

พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
   

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th