ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

" การจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
เรื่อง การบูรณาการเรียนการสอนกับการทำงาน
"

จัดขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 1 เมษายน 2559
ณ เดอะฮิลล์ โฮเทล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วม อบรมซึ่งเป็นรองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย และหัวหน้าสาขาวิชาประจำคณะ/ศูนย์
มีความรู้ ความเข้าใจรูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
และมีแนวคิดในการจัดทำแผนการเรียนเชิงบูรณาการกับการทำงาน
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นรองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
และหัวหน้าสาขาวิชาประจำคณะ/ศูนย์ จำนวน 60 คน
โดยท่านอธิการบดีให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ในวันที่ 30 มีนาคม 2559

 

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th