วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
ข้อมูลสถิติ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)
 
  หนังสือนำ
  ประกาศ มทรส. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2557
  ข้อบังคับ มทรส. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร พ.ศ.2554
  ข้อบังคับ มทรส. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
  ประกาศ กบม. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ พ.ศ. 2554
  ประกาศ กบม. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
  บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
  แบบสรุปเพื่อเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 เมษายน 2561
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2561)
 
  หนังสือนำ
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 2554
  ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ พ.ศ.2557
  แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ พ.ศ. 2557
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
  ประกาศ กบม. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ พ.ศ. 2554
  ประกาศ กบม. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555
  ประกาศ กบม. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. 2556
  ประกาศ คพร. เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
  หนังสือ ที่ นร 1008.5/7 เรื่องการปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ ลว. 21 ก.พ. 2556
  หนังสือ ที่ ศธ 0585.05/7 ว 1367 ลว. 28 พ.ค. 2555
  คำแนะนำการดำเนินการเสนอขอเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการปีงบประมาณ 2560
   
การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
 
  หนังสือนำ
  แบบสรุปเพื่อเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 เมษายน 2561
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2560)
 
  หนังสือนำ
  คำแนะนำการดำเนินการเสนอขอเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการปีงบประมาณ 2560
การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)
 
  หนังสือนำ
  แบบสรุปเพื่อเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 เมษายน 2560
ประกาศฯหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง การบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ พ.ศ. 2558
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ พ.ศ.2558
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2558
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 ตุลาคม 2556

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2556 (ฉบับที่ 2)

การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2556)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2554
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 6 พ.ย. 2552
แบบสรุปผลการประเมินเพื่อเสนอขอเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1-8)
    ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่องอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยตามคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
    ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่องเกณฑ์การปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ค้างอยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556
    การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
    การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ และการปรับเงินเดือนชดเชย
    การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
    บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ พ.ศ. 2554
    รายละเอียดและแบบฟอร์มการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ 1 ตุลาคม 2554
    รายละเอียดและแบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 ตุลาคม 2554
    ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
    รายละเอียดและแบบฟอร์มการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554
- รายละเอียดและแบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยปี 2554
- แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย หมายเลข 1-8
    ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2555)  
    การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  
    การปรับเงินเดือนข้าราชการฯ เข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงท้ายกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
  - กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
  - กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2554
  - ตัวอย่างการปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงใหม่
  - กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
    สำเนาประกาศอัตราค่าตอบแทนฯ, การจ่ายเงินครองชีพฯ, การปรับอัตราค่าจ้างฯ
    ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3/2555 ลงวันที่ 11 เมษายน 2555 เรื่อง อัตรา ค่าตอบแทนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยตามคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
    ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 เมษายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับเพิ่ม อัตราค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างอยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555
    ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 4/2555 ลงวันที่ 11 เมษายน 2555 เรื่อง การเบิกจ่าย เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
    ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่ 12 เมษายน 2555 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ
    การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2555)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2554
  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 6 พ.ย. 2552
แบบสรุปผลการประเมินเพื่อเสนอขอเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1-8)

 

   
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th