วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ข้อมูลสถิติ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ
- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
  ประจำเดือน มิถุนายน 2564
   
  ขอเสนอโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน จำนวน 4 หลักสูตร "บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปการวางตนของคนทำงาน ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกรและการจัดทำพิธีการ" จากสถาบันฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และการพูด
   
  ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
   
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร" ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 13 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ Google Meet จากมหาวิทยาลัยสวนสุสิต
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Public Training : Online ผ่านระบบ Google Meet จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
    1. หลักสูตร "เข้าใจ เข้าถึง Knowledge Management (KM) เพื่อเรียนรู้หลัการประยุกตร์ใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาคนในองค์กร ฉบับประชาชน"
    2. หลักสูตร "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแบบ Standard Operating Procedure (SOP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการดำเนินงานและควบคุมภายใน"
    3. หลักสูตร "เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เพื่อเติมเต็มการวางแผนและพัฒนากระบวนการงาน" รุ่นที่ 3

  โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 4 ระยะเวลาอบรมระหว่างเดือน มิถุนายน 2564 - มีนาคม 2565 จากคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  หลักสูตร "หลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป:
การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย (รุ่นที่ 2) "หลักสูตร Mini-MUM)
จัดอบรมระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรม Bangkok Midtown Hotel, Bankok
   
  ประจำเดือน เมษายน 2564
   
  หลักสูตร "กลยุทธ์การบริหารบุคคลภาครัฐ" จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หลักสูตรเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร ประจำปี 2564 จาก มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์
  หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หลักสูตรที่ 2
   
  ประจำเดือน มีนาคม 2564
   
  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 11 หลักสูตร จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โครงการอบรมแบบ Public Training : Online Traning and Workshop หลักสูตร "เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เพื่อเติมเต็มการวางเผนและการพัฒนากระบวนงาน" จัดอบรมในวันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  หลัหสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ย้ายสถานที่จัดอบรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มาเป็นโรงแรมแลงคาสเตอร์ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ ซึ่งโครงการย้ายสถานที่จัดอบรม เป็นโครงการอบรมตามปฏิทินโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2564 จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 24 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564
ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ จาก สถาบันคลังสมองของชาติ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th