วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ข้อมูลสถิติ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ
- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  ประจำเดือน มีนาคม 2564
   
  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 11 หลักสูตร จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
  โครงการอบรมแบบ Public Training : Online Traning and Workshop หลักสูตร "เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เพื่อเติมเต็มการวางเผนและการพัฒนากระบวนงาน" จัดอบรมในวันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
   
  หลัหสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   
  ย้ายสถานที่จัดอบรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มาเป็นโรงแรมแลงคาสเตอร์ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ ซึ่งโครงการย้ายสถานที่จัดอบรม เป็นโครงการอบรมตามปฏิทินโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2564 จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
  หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 24 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564
ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ จาก สถาบันคลังสมองของชาติ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th