วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ข้อมูลสถิติ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ
- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
  โครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564
 
  เอกสารประกอบการอบรม
1.

จรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

2.

การจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

3. การประเมิน เลื่อนเงินเดือน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์
4 การเสนอขอกำหนดตำแน่งทางวิชาการ
  4.1 เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ
  4.2 เอกสารประกาอบการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
5 เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน
6 แนวทางการพัฒนาบุคลากร
7 ภาพถ่ายโครงการ
   
  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิชาการ "การเขียนผลงานวิชาการ
เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" จัดระหว่างวันที่ 16, 19 กรกฎาคม 2564
ผ่านระบบ Google Meeting

 
  เอกสารประกอบการอบรม
1.

หลักเกณฑ์การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และเทคนิคการทำวิจัย
โดย ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน เมธีวิจัยอาวุโส (สกว.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(16 ก.ค. 2564)

2.

กลยุทธ์การสร้างงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการบรรยายการเขียนตำรา
โดย ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (19 ก.ค. 2564)

3. การเขียนตำราหรือหนังสือ
โดย ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (
19 ก.ค. 2564)
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th