วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
ข้อมูลสถิติ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
ณ 19 มี.ค. 2557
 
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2556
    แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2555
     ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนุบสนุนให้บุคลากรไปศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561
     เอกสารการประชุมผู้ได้รับทุนการศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
     แนวปฏิบัติในการจัดทำสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และสัญญารับทุนฯทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
    
แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) และแผนพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2556
แบบฟอร์มขอข้อมูลจากคณะ
แบบฟอร์มขอข้อมูลจากกอง/สถาบัน/สำนัก
 
 
   
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th