วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
ข้อมูลสถิติ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ปีการศึกษา 2561
  การนับจำนวนบุคลากร สายวิชาการ
      สรุปจำนวนบุคลากร (นับตามเกณฑ์ สกอ.)
      สรุปจำนวนบุคลากร (นับรายบุคคล)
      สรุปจำนวนบุคลากร (ลาศึกษาต่อภาคปกติ)
  การนับจำนวนบุคลากร สายสนับสนุน
      แบบรายงานบุคลากรสายสนับสนุน
      สรุปจำนวนบุคลากร (นับตามเกณฑ์ สกอ.)
      สรุปจำนวนบุคลากร (นับรายบุคคล)
      สรุปจำนวนบุคลากร (ลาศึกษาต่อภาคปกติ)
  แบบรายงานอาจารย์ประจำ
      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
      คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
      คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
      คณะศิลปศาสตร์
      อาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
     
   
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th