วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
ข้อมูลสถิติ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ
- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (เล่ม 1)
  คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (เล่ม 2)
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
   
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
    หนังสือเวียนแจ้งนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
 
   
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th