วิสัยทัศน์/นโยบาย
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
ข้อมูลสถิติ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ
- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 o23  นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 o24  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
- การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   
 o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- เล่ม 1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- เล่ม 2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- เล่ม 3 การพัฒนาบุคลากร
- เล่ม 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- เล่ม 5 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ
   
o26 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
- รายงานผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 -2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
 o40  การขับเคลื่อนจริยธรรม
- การแต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม
- แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา
 
   
- การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566
โครงการเสวนาให้ความรู้ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง “ก.พ.ว. พบปะผู้บริหารและคณาจารย์ มทร.สุวรรณภูมิ”
โครงการ “เสริมสร้างจริยธรรมบุคลากร”
   
041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
- แผนยุทธศาสตร์การบริหารทาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2563-2565
   
   การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2565
   
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- เล่ม 1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- เล่ม 2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- เล่ม 3 การพัฒนาบุคลากร
- เล่ม 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล
- เล่ม 5 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ
   
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี งปม. 2564
   
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (เล่ม 1)
  คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (เล่ม 2)
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
   
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
    หนังสือเวียนแจ้งนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
 
   
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th