วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
ข้อมูลสถิติ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Undo การกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญ ตามสูตร พ.ศ.2494
พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557
เตรียมความพร้อม ก่อน Undo
Present Undo โดย กบข.
แบบฟอร์มการใช้สิทธิ
แบบ ข.1 แบบแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
(สำหรับข้าราชการ)
แบบ บ.1 แบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญ
ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
(สำหรับผู้รับบำนาญ)
สิทธิประโยชน์ของผู้รับบำเหน็จบำนาญ (ข้าราชการ)
สิทธิประโยชน์ของผู้รับบำเหน็จ (ลูกจ้างประจำ)
หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน"โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 10"
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข โครงการ "บ้านออมสิน - กบข. เพื่อสมาชิก กบข. ของธนาคารออมสิน"
กบข. พบสมาชิก >> โดย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) วันที่ 6 สิงหาคม 2556
สูตรคำนวณเงินบำเหน็จบำนาญ
เอกสารสรุปสาระสำคัญกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับกรณีให้สมาชิก กบข. กลับไปเลือกรับบำนาญสูตรเดิม
    คำนวณเงินข้าราชการบำนาญ
    คำนวณเงินข้าราชการปกติ
   
โครงการฝึกอบรมอาชีพ " กบข. สร้างอาชีพ สร้างรายได้"
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอด ไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน)
การบริการส่งข้อความให้ผู่มีสิทธิรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
   
ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่) (แบบ กบข. 001-2-2550)
ใบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก กบข. (แบบ กบข. 005-2-2550)
แบบคำขอถอนคืนเงินจาก กบข. (แบบ กบข. จก 018-1-2551)
ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวสมาชิก กบข. (แบบ กบข. 020)
ใบคำร้องขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. (แบบ กบข. 021)
แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม (แบบ กบข. อพ-001)
แบบแจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่ (แบบ กบข. จก 001-2551)
แบบแจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน (แบบ กบข. บต 001-2551)
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน (แบบ กบข. บต 002-2551)
แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน) (แบบ กบข. รง 008-1-2551)
แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย) (แบบ กบข. รง 008-2-2551)

แบบแจ้งสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ (แบบ กบข.จพ 001-2551)

สอบสวนการเป็นทายาทโดยธรรมตาม ป.พ.พ. (กรณีไม่ได้ตั้งผู้จัดการมรดกหรือไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้) (แบบ ป.ค.14)
   
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th