วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
ข้อมูลสถิติ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
แผนการจัดการความรู้
    แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559
    แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558
    แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2557
แบบฟอร์มเกี่ยวกับ KM
    บันทึกการเล่าเรื่อง (story telling)
  >> ตัวอย่าง
    บันทึกการเล่าเรื่อง
 
คณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร
    คำสั่งกองบริหารงานบุคคล แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปี 2556
    คำสั่งกองบริหารงานบุคคล แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปี 2557
    คำสั่งกองบริหารงานบุคคล แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)
    คำสั่งกองบริหารงานบุคคล แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปี 2558
   
แนวปฏิบัติที่ดี
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง หลักเกณฑ์การลาระหว่างทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ประกันคุณภาพอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การวิเคราะห์โครงสร้างอายุบุคลากรเพื่อการบริหารงานบุคคล
แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปี 2556 เรื่อง“การประเมินผลทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย”
แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปี 2555 เรื่อง“ทบทวนการสรรหาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ”
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ รอบ 12 เดือน ปีการศึกษา 2557
 
ประกันสังคม
    แผ่นพับ " คู่มือผู้ประกันตน กองทุนประกันสังคม "
    หลักเกณฑ์การจัดสถานพยาบาลเพื่อออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
    ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม ข้อมูลสถานพยาบาลในโครงการกองทุนประกันสังคม
    เกี่ยวกับประกันสังคม คำถามที่พบบ่อย
ความรู้จากการอบรม
    การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
    แนวทางการป้องกันการทุจริตภาครัฐและการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการป้องกันการทุจริต
    โครงการอบรมการให้ความรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (NTU) เรื่อง Performance Management กับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
 
แนวปฏิบัติการขออนุญาติศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา และการขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ
    - แนวปฏิบัติการขออนุญาตศึกษาต่อ พร้อมแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
    - แนวปฏิบัติการขอรับทุนการศึกษา พร้อมแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
    - แนวปฏิบัติการขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ พร้อมแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
 
อื่น ๆ
    ใบความรู้ งานสารบรรณ ฉบับที่ 1 คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย ในหนังสือราชการ
และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง การลงชื่อและตำแหน่ง
    การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ
และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) กันยายน 2556
    การให้กู้เงิน "โครงการสวัสดิการเงินกู้ เพื่อบุคลากรภาครัฐ ครั้งที่ 4"
    เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
    ระบบคำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
    สมรรถนะของมหาวิทยาลัย  
    ระบบการบริหารงานของลูกจ้างประจำระบบใหม่  
    จรรยาบรรณวิชาชีพ  
 
   
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th