วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
ข้อมูลสถิติ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ
- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
แผนการจัดการความรู้
    แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564
    แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563
    แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562
    แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561
    แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560
    แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559
    แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558
    แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2557
 
คณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร
    คำสั่งกองบริหารงานบุคคล แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปี 2564
    คำสั่งกองบริหารงานบุคคล แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปี 2563
    คำสั่งกองบริหารงานบุคคล แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปี 2561
    คำสั่งกองบริหารงานบุคคล แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปี 2560
    คำสั่งกองบริหารงานบุคคล แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปี 2559
    คำสั่งกองบริหารงานบุคคล แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปี 2558
    คำสั่งกองบริหารงานบุคคล แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปี 2557
    คำสั่งกองบริหารงานบุคคล แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)
    คำสั่งกองบริหารงานบุคคล แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปี 2556
   
แนวปฏิบัติที่ดี
แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2565 เรื่อง การรายงานผลการพัฒนาบุคลากร
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การรายงานผลการพัฒนาบุคลากร (presentation)
   
แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำสัญญา
แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม
และสัญญารับทุนฯ ทั้งในและต่างประเทศ
แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่อง การยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การดำเนินงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ฯ
แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การลาระหว่างทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2558 เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2558 เรื่อง ประกันคุณภาพอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง การวิเคราะห์โครงสร้างอายุบุคลากรเพื่อการบริหารงานบุคคล
แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง“การประเมินผลทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย”
แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2555 เรื่อง“ทบทวนการสรรหาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ”
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ รอบ 12 เดือน ปีการศึกษา 2557
 
ประกันสังคม
    แผ่นพับ " คู่มือผู้ประกันตน กองทุนประกันสังคม "
    หลักเกณฑ์การจัดสถานพยาบาลเพื่อออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
    ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม ข้อมูลสถานพยาบาลในโครงการกองทุนประกันสังคม
    เกี่ยวกับประกันสังคม คำถามที่พบบ่อย
ความรู้จากการอบรม
    การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
    แนวทางการป้องกันการทุจริตภาครัฐและการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการป้องกันการทุจริต
    โครงการอบรมการให้ความรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (NTU) เรื่อง Performance Management กับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
 
แนวปฏิบัติการขออนุญาติศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา และการขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ
    - แนวปฏิบัติการขออนุญาตศึกษาต่อ พร้อมแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
    - แนวปฏิบัติการขอรับทุนการศึกษา พร้อมแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
    - แนวปฏิบัติการขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ พร้อมแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
 
อื่น ๆ
    ใบความรู้ งานสารบรรณ ฉบับที่ 1 คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย ในหนังสือราชการ
และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง การลงชื่อและตำแหน่ง
    การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ
และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) กันยายน 2556
    การให้กู้เงิน "โครงการสวัสดิการเงินกู้ เพื่อบุคลากรภาครัฐ ครั้งที่ 4"
    เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
    ระบบคำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
    สมรรถนะของมหาวิทยาลัย  
    ระบบการบริหารงานของลูกจ้างประจำระบบใหม่  
    จรรยาบรรณวิชาชีพ  
 
   
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th