วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
ข้อมูลสถิติ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การแต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563
 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 
  พระราชบัญญัติเครื่องแบบ ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478
  กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 71 พ.ศ. 2523
  กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 พ.ศ. 2553
  บัญชีเทียบตำแหน่งในการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษา
  อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
  กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 100 พ.ศ. 2563
 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2563

   
ลูกจ้างประจำ
 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ 2527
   
พนักงานราชการ
 
  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง เครื่องแบบและการแต่งกายของพนักงานราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2562

   
พนักงานมหาวิทยาลัย
 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยตรา เครื่องหมาย เครื่องแบบและการแต่งกายของกรรมการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
   
   
   
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th