วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
ข้อมูลสถิติ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ
- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
    พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ปี 2559-2560
    พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ปี 2558
    พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ปี 2557
    พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ปี 2559-2560
    พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ปี 2558
    พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ปี 2557
    พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ปี 2556
 
    เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ตระกูลต่างๆ
    การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
    แบบฟอร์มขอคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
    การขอพระราชทานเครื่องราชฯ ให้แก่ข้าราชการพลเรือนตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง
    การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
    การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชฯ ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฏหมาย
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชฯ ช้างเผือกและมงกุฏไทย พ.ศ.2536
 
ข้อหารือแนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่หรือได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหน่วยงานภายใน
ซึ่งตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย (ไม่ได้กำหนดโดยกฎกระทรวง)
 
หลักเกณฑ์การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 
  บัญชี 41 : ข้าราชการ
  บัญชี 15 : ลูกจ้างประจำ
  บัญชี 18 : พนักงานมหาวิทยาลัย
  บัญชี 32 : พนักงานราชการ
  บัญชี 19 : กรรมการสภา
   
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th