วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ข้อมูลสถิติ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ
- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
    หลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมิน Core competency สมรรถนะหลัก
    แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2551 - 2555) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
    สมรรถนะหลัก (Core competency)
    สมรรถนะในการบริหาร (Managerial competency)
    สมรรถนะตามตำแหน่งงานของผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ (Functional competency)
    สมรรถนะตามตำแหน่งงานของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน (Functional competency)
    สมรรถนะตามตำแหน่งงานของผู้บริหาร (Functional competency)
    ขั้นตอนเข้าสู่ ระบบคำนวณภาระงานขั้นต่ำ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
           
 
   
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th