วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ข้อมูลสถิติ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ
- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
งานพัฒนาบุคลากร
ศึกษาต่อภายในประเทศ
    ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ
    ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการไปศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2563
  เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 [ไฟล์Word]
  เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 [ไฟล์Word]
    ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการไปศึกษาต่อของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2563
  เอกสารแนบท้ายประกาศ 1[ไฟล์Word]
    แบบรายงานผลการศึกษาสำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ
    รายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
    แบบรายงานตัวขอขยายเวลาศึกษาต่อของข้าราชการ ครั้งที่ 1 (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)
    แบบรายงานตัวขอขยายเวลาศึกษาต่อของข้าราชการ ครั้งที่ 2 (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)
    แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)
    แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ กรณีขยายเวลาศึกษาต่อ (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)
ศึกษาต่อต่างประเทศ
    แบบใบลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)
    แบบฟอร์มโครงการหรือแนวการศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)
    เหตุผลความจำเป็นและโครงการหรือแผนงานที่จะกลับมาปฏิบัติราชการ (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)
    Academic Enrollment and Term Report (AER) แบบรายงานผลการศึกษา(ต่างประเทศ)
ของข้าราชการลาศึกษา
(ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)
    แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)
    แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ (แบบฟอร์มที่ 1)
    แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ (แบบฟอร์มที่ 2)
    แบบฟอร์มข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันของข้าราชการ ณ ต่างประเทศ
ข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากร
    ข้อมูลคุณวุฒิอาจารย์ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก จำแนกตามสาขา ISCED
สัญญา
    สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติและสัญญาค้ำประกัน
    สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติและสัญญาค้ำประกัน
    หลักเกณฑ์การทำสัญญาอนุญาตฯ และสัญญารับทุนฯ 
    คู่มือการทำสัญญาที่เกี่ยวกับการศึกษาต่อ
    สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
    สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
    คำแนะนำในการจัดทำสัญญารับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ) เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
    สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการรับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ) เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ
    สัญญาการรับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตรฯ์) เพื่อศึกษาวิชาในประเทศ
    สัญญา(ค้ำประกัน)การรับทุนการศึกษา การฝึกอบรม การดูงาน
    สัญญารับทุนการศึกษาภาคนอกเวลาราชการ การศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วน
    สัญญารับทุนการศึกษาภาคปกติ เพื่อการศึกษาภายในประเทศ หรือต่างประเทศ
    สัญญารับทุนฝึกอบรม ดูงาน ภายในประเทศ หรือต่างประเทศ
แบบฟอร์มอื่นๆ
    แบบหนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนชำระหนี้ กรณีผิดสัญญาทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
    สัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาศึกษา
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
แบบฟอร์มสำหรับผู้รับทุนบุคคลภายนอก นักเรียนทุนรัฐบาล
    แบบรายงานผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สำหรับผู้รับทุนบุคคลภายนอก
    แบบรายงานสถานภาพการศึกษา สำหรับผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
    แบบรายงานสถานภาพการศึกษา สำหรับผู้รับทุนรัฐบาลที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรับเป็นหน่วยงานต้นสังกัด
    หนังสือบันทึกข้อความขอรายงานผลการศึกษา/ผลการทำวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลการทำวิทยานิพนธ์/อื่นๆ ของผู้รับทุนบุคคลภายนอก
    หนังสือบันทึกข้อความขอรายงานผลการศึกษา/ผลการทำวิจัย/ผลงานวิจัย/ผลการทำวิทยานิพนธ์/อื่นๆ ของนักเรียนทุนรัฐบาล
การฝึกอบรม
    หนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติการรายงานผลการไปฝึกอบรมฯ
 
แบบฟอร์ม งพ. (1 ก) 1
  แบบฟอร์ม งพ. (1 ก) 2
  แบบฟอร์ม งพ. (1 ก) 3
  แบบฟอร์ม งพ. (1 ข) 1 และ 2
  แบบฟอร์ม งพ. (1 ค) 1 และ 2
   
งานสารสนเทศและสวัสดิการ
    แบบใบลาป่วย   ลาคลอดบุตร   ลากิจส่วนตัว
    แบบใบลาพักผ่อน
    แบบใบลาอุปสมบท
    แบบใบลาไปต่างประเทศ
    แบบใบขอยกเลิกวันลา
    แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอทำบัตรประจำตัวใหม่
    แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขฐานข้อมูลในทะเบียนประวัติ
    แบบขอรับเงินทดแทน
    ขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (สรจ.3) เมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
    แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณี ข้าราชการ ถึงแก่ความตาย
    แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณี ลูกจ้างประจำ ถึงแก่ความตาย
    การขอหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน
 
หลักเกณฑ์ในการขอหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดฯ
ผู้ที่สามารถใช้สิทธิได้
  เอกสารเผยแพร่
  แบบคำร้องขอหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดฯ
ข่าวกรมบัญชีกลาง"ผู้รับบำนาญ กบข. ใช้บำเหน็จค้ำประกันเงินกู้ได้แล้ว"
    แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์ (แบบ กสจ. 006)
    หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
    หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 
    การบันทึกข้อมูลการเลือกหรือการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 
    รายละเอียดและแบบฟอร์มการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553
- หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี ของพนักงานราชการ
- แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติ พนักงานราชการปี53
    รายละเอียดและแบบฟอร์มการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554
- รายละเอียดและแบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยปี 2554
- แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย หมายเลข 1-8
    หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (กรณีแจ้งครั้งแรก)
    หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (กรณีเปลี่ยนแปลง)
    แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง (แบบ ขร.01)
  แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบคำขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน (แบบ ขร.02)
    เอกสารแนบหนังสือผ่านสิทธิธนาคารออมสิน กรณีมีผู้ค้ำประกัน
    หนังสือรับรองเรื่องการหักเงินเดือน
    แบบคำร้องขอพระราชทานเพลิงศพ ,
แบบคำร้องขอพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ
   
งานอัตรากำลังและบรรจุแต่งตั้ง
    ขั้นตอนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
    แบบวิเคราะห์และประเมินค่างาน เพื่อการกำหนดระดับตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มีประสบการณ์ (แบบ ก.บ.ม. 1/1)
    แบบวิเคราะห์และประเมินค่างานตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (แบบ ก.บ.ม. 1/2)
    แบบวิเคราะห์กำหนดความจำเป็นตามภาระกิจของหน่วยงานและความจำเป็นของตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (แบบ ก.บ.ม. 1/3)
    แบบคำร้องขอโอนหรือขอย้าย
    แบบประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
 
  ประกาศหลักเกณฑ์
  แบบ 1 แบบประเมินทดลองปฏิบัติงานฯ (วิชาการ)
  แบบ 2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (วิชาการ)
  แบบ 3 ใบกรอกคะแนนของกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงานฯ (วิชาการ)
  แบบ 4 แบบประเมินทดลองปฏิบัติงาน (สนับสนุน)
  แบบ 5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน)
  แบบ 6 ใบกรอกคะแนนของกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน)
    แบบขอปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
    แบบคำร้องขอแต่งตั้ง (ย้าย)
    แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของข้าราชการ
    แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
 
  แบบตรวจสอบภาระผูกพัน
    แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานราชการ
    แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ
    แบบใบลาออกจากราชการ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว
 
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th