วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
ข้อมูลสถิติ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ
- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
1. งานบริหารทั่วไป          
         - สารบรรณ
         - ธุรการ
         - บุคลากร
         - พัสดุ, ครุภัณฑ์
         - งบประมาณ
         - จัดพิมพ์
         - ประชุม
2. งานอัตรากำลังและบรรจุแต่งตั้ง
         - พัฒนาระบบงาน
         - อัตรากำลัง
         - สรรหา
         - บรรจุแต่งตั้ง
         - กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
3. งานพัฒนาบุคลากร
         - ศึกษาต่อ
         - ฝึกอบรม
         - ทุนการศึกษา
4. งานทะเบียนประวัติและสวัสดิการ
         - ทะเบียนประวัติ
         - บำเหน็จความชอบและบัญชีถือจ่าย
         - คอมพิวเตอร์
         - ประกันสังคม
         - สวัสดิการบุคลากร
         - คัดเลือกข้าราขการผู้ทำคุณประโยชน์

5. งานนิติการ
         - ตรวจพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์
         - สอบสวนความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
         - ร่วมร่าง แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นิติกรรม สัญญา
         - ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
         - คดีปกครอง
         - ติดตามบังคับคดีแพ่งและประสานคดีแพ่ง
 
     
         
.
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th