วิสัยทัศน์/นโยบาย
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
ข้อมูลสถิติ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ
- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายสนับสนุน  (Update 18-8-66)
  คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน เลื่อนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (SOP 104-07)
   
ขั้นตอนการพิจารณาของผูู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน ครั้งที่ 1-2563
(Update 18-05-66)
ขั้นตอนการพิจารณาของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน ครั้งที่ 2-2563
(Update 18-05-66)
ขั้นตอนการพิจารณาของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน ครั้งที่ 1-2564
(Update 18-05-66)
ขั้นตอนการพิจารณาของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน ครั้งที่ 2-2564
(Update 18-05-66)
ขั้นตอนการพิจารณาของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน ครั้งที่ 1-2565
(Update 18-05-66)
ขั้นตอนการพิจารณาของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน ครั้งที่ 2-2565
(Update 18-05-66)
   

ตารางทดลองคำนวณคะแนนการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (Update 18-11-64)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง
และการแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555
   
  แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ (เอกสารแนบ 1)
  แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (เอกสารแนบ 2)
  แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (เอกสารแนบ 3)
  แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (เอกสารแนบ 4) ยกเลิก
  (เอกสารแนบ 4)
  คำนิยามผลงาน (เอกสารแนบ 5)
  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน (เอกสารแนบ 6)

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2561
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การประเมินและระดับที่คาดหวัง แบบขอรับการประเมินฯ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
   
  แบบ กบม.1 ขอกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า (Update 14-06-65) 
  แบบ กบม.2 ขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ (Update 14-06-65) 
  แบบ กบม.3 ขอกำหนดตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ (Update 14-06-65) 
  แบบ กบม.4 ขอกำหนดตำแหน่ง กรณีหัวหน้างาน (Update 14-06-65)

 

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 2)
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การประเมินและระดับที่คาดหวัง แบบขอรับการประเมิน แบบประเมินแบบแสดงการมีส่วนในผลงาน แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 3)
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การประเมินและระดับที่คาดหวัง แบบขอรับการประเมิน แบบประเมินแบบแสดงการมีส่วนในผลงาน แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 2)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553
 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
 
  บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ก.พ.อ.) พ.ศ.2553
  ผลงานของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
   
ลำดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน/สังกัด
คุณภาพผลงานระดับดีมาก
1 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต นางสาวสุภาพ โสมนัสสา
กองพัฒนานักศึกษา
2 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดประชุมและการจดรายงาน
การประชุม
นางสาวชญาธร  ปลื้มปั่น
สำนักงานอธิการบดี
3 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารรถราชการ นางกัลปอรธ์  สิทธาภา
กองกลาง
4 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงิน
และเอกสาร ประกอบผ่านระบบ e-Studentloan
นายชัยพงษ์  วิลามาศ
กองพัฒนานักศึกษา
5 งานวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการงานการเงินของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นางธัญญารัตน์  สาริกา กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
6 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดเตรียมทรัพยากร
สารสนเทศ ประเภทหนังสือ
นางสิริลักษณ์  เติมวิริยะกุล
สำนักวิทยบริการฯ
7 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำเล่มรายงาน
การประเมินตนเอง ระดับคณะ
นางสาวอมนตรา  ดนุจโรจน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
   
ลำดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน/สังกัด
คุณภาพผลงานระดับดี
1 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การขออนุมัติแบบรูปรายการ นายพงษ์ไชย  วิชิตธนาฤกษ์
กองกลาง
2 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำบัญชีเงินรายได้ นางสาวพัชรินทร์  ศิริทรัพย์
กองคลัง
3 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การนำข้อมูลทางบัญชีเงินนอก
งบประมาณ ของมหาวิทยาลัยเข้าระบบ GFMIS
นางสาวฐิติรัตน์  ฤกษ์ศรีรี
กองคลัง
4 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ระบบมอนิเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย นายพันธฤทธิ์  พุ่มจำปา
สำนักวิทยบริการฯ
5 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
ด้วยโปรแกรม Adobe InDesing
นางสาวจุรีพร  อ่อนจันทร์
สำนักวิทยบริการฯ
6 งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นายเสกสรรค์  คงพึ่งทรัพย์
กองส่งเสริมคุณภาพ
7 งานวิจัย เรื่อง การับรู้และการมีส่วนร่วมกับการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นายพัฒน์พล  แก้วยม
กองส่งเสริมคุณภาพ
8 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ระบบบันทึกกิจกรรม 5ส+3 นายสุวสันต์  กะมล
กองส่งเสริมคุณภาพ
9 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการจัดทำข้อสอบ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวชานิดา  ไกรสมเลิศ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
10 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสมหญิง  ดาวเรือง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
     
   
   
 
   
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th