วิสัยทัศน์/นโยบาย
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ข้อมูลสถิติ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ
- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ขั้นตอนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ update 10-5-66
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมและมนุษยศาสตร์ update 8-6-66

โครงการเสวนาให้ความรู้ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในหัวข้อ "ก.พ.ว. พบปะผู้บริหารและคณาจารย์ มทร.สุวรรณภูมิ" ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2565

 
  เอกสารประกอบการบรรยาย
  ข้อคิดสำหรับการเขียนตำราและหนังสือ
  การเขียนตำราและหนังสือให้มีมาตรฐาน
  ผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
 

แนวปฏิบัติเพื่อการปฏิรูปการขอตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

ความรู้เกี่ยวกับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม
 
  การพัฒนาผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  ขั้นตอนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม [สกอ.]
  สัมมนาวิชาการรับใช้สังคม [ปิยะวัติ บุญหลง]
  การสนับสนุนการเตรียมเอกสารวิชาการรับใช้สังคม [มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]
    ตัวอย่างการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์  คัมภิรานนท์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
    เอกสารประกอบการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
   
หนังสือเวียนแจ้ง
  แบบคำขอประเมนผลการสอน
  ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565
  ประกาศ มทนส. เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอตำราหรือหนังสือเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
  หนังสือ สกอ. เวียนแจ้งการบังคับใช้ ประกาศ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
  แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม)
  แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 
ประกาศ ก.พ.อ.
  ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550
  ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2550
  ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551
  ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 5 พ.ศ.2552
  ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 6 พ.ศ.2555
  ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 7 พ.ศ.2555
  ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 8 พ.ศ.2555
  ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 พ.ศ.2556
  ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 10 พ.ศ.2556
  หนังสือจาก สปอว. ให้ใช้เกณฑ์ 2560 จนถึงวันที่ 23 มิ.ย. 65
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตรจารย์ พ.ศ. 2563
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตรจารย์ พ.ศ. 2560
  ประกาศ ก.พ.อ. การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ
  ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชากรฯ พศ.2562
   
 
 
ข้อบังคับ / คำสั่ง / ระเบียบ
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.2563
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2550
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษา
และกลั่นกรองการจัดทำผลงานทางวิชาการ
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลให้คณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2558
 
ยกเลิก
เอกสารดาวน์โหลด
 

แบบรับรองผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
สำหรับผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว. 01)

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 (แบบแสดงการมีส่วนร่วม)

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ก.พ.อ.03)

  แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03)
  แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) (พ.ศ.2563) ยกเลิก
  แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. 04)
  แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. 04) (พ.ศ.2563)
  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.2563) ยกเลิก
  แบบรายงานการให้คำปรึกษาและกลั่นกรองการจัดทำผลงานทางวิชาการ
เพื่อกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  แบบรับรองผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
สำหรับผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  แบบรับรองผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
สำหรับผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.ว.01 (2563)
ยกเลิก
  แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
 
 
วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด
1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
  • ERIC (http://www.eric.ed.gov/)
  MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet)
  Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)
  Scopus (http://www.info.scopus.com)
  Web of Science เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI
(https://clib.psu.ac.th/e-resources/e-databases.html?task=weblink.go&id=233)
  JSTOR (https://www.jstor.org)
  Project Muse (https://muse.jhu.edu)
  • รายชื่อวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนด
2. ฐานข้อมูลระดับชาติได้แก่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index -- TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
  https://tci-thailand.org/?p=3796
 
 
   
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th