ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  โครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 320319 ชั้น 3 อาคารบริหารจัดการเชิงบรูณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุุธยา หันตรา

เอกสารประกอบการบรรยาย

ภาพโครงการ
 
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th