วิสัยทัศน์/นโยบาย
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
ข้อมูลสถิติ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
รายงานผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563-2565 ประจำปีงประมาณ 2565
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563-2565
   
** มหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
 
  หน่วยงาน คณะ 6 คณะ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  หน่วยงาน สถาบัน/สำนัก/กอง รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   
สรุปผลดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือ
 
  หน่วยงาน คณะ 6 คณะ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  หน่วยงาน สถาบัน/สำนัก/กอง รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   
** สำนักงานอธิการบดี
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ขับเคลื่อนแผนบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
 
  แบบฟอร์มรายงาน สอ. รอบ 12 เดือน
   
   
 
   
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th