วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
ข้อมูลสถิติ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ
- - - - - - - - - - - - - - - - -
 

 

 
 
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
* ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ** เดือนตุลาคม 2564
  ** เดือนพฤศจิกายน 2564
  ** เดือนธันวาคม 2564
** เดือนมกราคม 2565
** เดือนกุมภาพันธ์ 2565
** เดือนมีนาคม 2565
 
 
 
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th