วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
ข้อมูลสถิติ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ
- - - - - - - - - - - - - - - - -
 

 

 
มาตราการป้องกันและปราบปรามการการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
 
สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ประจำปี พ.ศ.2564
ประจำปี พ.ศ.2563
ประจำปี พ.ศ.2561
   
 
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th