วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
ข้อมูลสถิติ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ
- - - - - - - - - - - - - - - - -
 

 

 
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  เดือนตุลาคม 2565
  เดือนพฤศจิกายน 2565
  เดือนธันวาคม 2565
เดือนมกราคม 2566
เดือนกุมภาพันธ์ 2566
เดือนมีนาคม 2566
 
 
 
 
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th