วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ข้อมูลสถิติ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ
- - - - - - - - - - - - - - - - -
 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศฯ เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ประกาศฯ เเนวปฎิบัติเพื่อป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
มาตราการป้องกันและปราบปรามการการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ (ฉบับแก้ไขใหม่)
การดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ฉบับที่20) พ.ศ.2557
และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559
คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทรณ์ ร้องทุกข์
และจรรยาบรรณ ทำหน้าที่แทน ก.พ.อ.
การบังคุบใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ กรณีสถานบริการหรือสถานประกอบ
ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับสถานศึกษา
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (ช่วงครึ่งแผน)
ประจำปี 2552-2554
 
 
 
Download  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลรัษฎากร
Download  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
คดีเขาพระวิหาร
กระบวนการพิจารณาคดี
ข้อมูลที่ประชาชนควรทราบ
แผ่นพับ
Download  
การใช้สิทธิทางศาลคุ้มครองบุคคล : กรณีถูกทำละเมิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
คำอธิบายกฎหมายการศึกษา ส่วนที่หนึ่ง : หลักทั่วไปว่าด้วยการศึกษา
คำอธิบายกฎหมายการศึกษา ส่วนที่สอง : อุดมศึกษา
คำสั่งทางปกครอง : ฟ้องเพิกถอน ฟ้องเรียกค่าเสียหาย คนละเงื่อนไขเวลา
“ประกวดราคา” เอกสารที่ต้องจัดส่งให้แก่บุคคลใด?
สรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด (23-27 มีนาคม 2552)
ห้ามลงโทษมากกว่าหนึ่งครั้ง สำหรับความผิดที่ได้กระทำเพียงครั้งเดียว
เหตุแห่งการเพิกถอน “กฎ”
 
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th