วิสัยทัศน์/นโยบาย
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ข้อมูลสถิติ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
 
  ประกาศ กบม.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
  ประกาศ กบม.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
  ประกาศ กบม.เรื่อง หลักเกณฑ์และเวิธีการเลือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
   
การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)
 
  หนังสือนำ
  ประกาศ มทรส. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2557
  ข้อบังคับ มทรส. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร พ.ศ.2554
  ข้อบังคับ มทรส. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
  ข้อบังคับ มทรส. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
  ประกาศ กบม. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ พ.ศ. 2554
  ประกาศ กบม. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
  บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
  แบบสรุปเพื่อเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ตามเอกสารหมายเลข 1-7)
   
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2565)
 
  หนังสือนำ
  ข้อบังคับ มทรส. ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 2554
  ข้อบังคับ มทรส. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
  ข้อบังคับ มทรส. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
  ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ พ.ศ.2557
  ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ พ.ศ.2562
  แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ พ.ศ. 2557
  ประกาศ กบม. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ พ.ศ. 2554
  ประกาศ กบม. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555
  ประกาศ กบม. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. 2556
  ประกาศ คพร. เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
  หนังสือ ที่ นร 1008.5/7 ลว. 21 ก.พ. 2556 เรื่องการปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
  หนังสือ ที่ ศธ 0585.05/7 ว 1367 ลว. 28 พ.ค. 2555 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
   
การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564)
 
  หนังสือนำ
  แบบสรุปเพื่อเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ตุลาคม 2564
   
   
การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
 
  หนังสือนำ
  แบบสรุปเพื่อเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 เมษายน 2564
   
   
การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
 
  หนังสือนำ
  แบบสรุปเพื่อเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ตุลาคม 2563
   
การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)
 
  หนังสือนำ
  แบบสรุปเพื่อเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 เมษายน 2563
   
การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)
 
  หนังสือนำ
  แบบสรุปเพื่อเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ตุลาคม 2562
   
ประกาศฯหลักเกณฑ์การปรับฐานเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
ประกาศฯหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
    การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
    การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ และการปรับเงินเดือนชดเชย
    การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
    บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ พ.ศ. 2554
    รายละเอียดและแบบฟอร์มการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ 1 ตุลาคม 2554
    รายละเอียดและแบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 ตุลาคม 2554
    ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
    ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2555)  
    การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  
    การปรับเงินเดือนข้าราชการฯ เข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงท้ายกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
  - กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
  - กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2554
  - ตัวอย่างการปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงใหม่
  - กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
    สำเนาประกาศอัตราค่าตอบแทนฯ, การจ่ายเงินครองชีพฯ, การปรับอัตราค่าจ้างฯ
   
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th