วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
ข้อมูลสถิติ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘
  ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ บุคลากรสายวิชาการ
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ บุคลากรสายสนับสนุน
  รายงานผลการประเมินการวางระบบ กลไกการส่งเสริมและกำกับดูแลการปฏิบัติ
  แบบรายงานการกระทำที่มีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ
 
 
 
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th