วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
ข้อมูลสถิติ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ
- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


นางสาวภาวิณี ชูนุ้ย
รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลนางสาวสมัญญา  ตรีรัตนาเศรษฐ
หัวหน้างานอัตรากำลังและบรรจุแต่งตั้ง


นางสาวสมัญญา ตรีรัตนาเศรษฐ
บุคลากร
นางสาวนุชรินทร์ ศรีสังข์
บุคลากรชำนาญการ
นางสาวชมพูนุท ก้อนทอง
บุคลากร
     
นางสาววีรยา วงษ์พราหมณ์
บุคลากร
นางสาวสิริพร หามนตรี
บุคลากร
นางสาวกรรณิกา มีคุณกิจ
บุคลากร
     

นางสาวภาวิณี ชูนุ้ย
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร
นางสาวภาวิณี ชูนุ้ย
บุคลากรชำนาญการ
นางสาวจันทร ศรีชาติ
บุคลากร
นางสาวณรินทรณ์ จาดแก้ว
บุคลากร
     
 


นางสาวสุนันทา ใบชิต
หัวหน้างานสารสนเทศและสวัสดิการ

นางสาวสุนันทา ใบชิต
บุคลากร
นางสาววรางคณา เอมฉวี
บุคลากร
นางวิภา เสน่ห์ดุษฎี
บุคลากร
     
นางสาวสุภัทรา ผันผาย
บุคลากร
นายนิวัฒน์ ทองคำ
บุคลากร
 
 

นางสาวกัสยา สุพล
หัวหน้างานกฎหมายแและนิติการ

นางสาวกัสยา สุพล
นิติกรชำนาญการ
นายพจน์ชนก สมบัติ
นิติกร
นางสาวสุภาพ ปิติเขต
นิติกร
     
นางสาวรัชตวรรณ ลุนาบุตร
นิติกร
นางสาววิชุตา ฤทธิญาณ
นิติกร
     
 
นางสาวนุชศจี สำเภาลอย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวราตรี ศิริวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
   
 
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th