วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ข้อมูลสถิติ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ
- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ณ 19 มี.ค. 2557
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2556
    แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2555
แบบสำรวจหัวข้อ/หลักสูตรที่ต้องการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา และการฝึกอบรม พ.ศ. 2563
ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับทุนการศึกษา การฝึกอบรม และการดูงาน พ.ศ. 2563
หลักเกณฑ์การรายงานผลการพัฒนาบุคลากร
แบบฟอร์ม "ทบทวนแผนพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"
     กรอบแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) พ.ศ. 2563 - 2565
     สำรวจการเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรในสังกัด
     ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนุบสนุนให้บุคลากรไปศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561
     เอกสารการประชุมผู้ได้รับทุนการศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
     แนวปฏิบัติในการจัดทำสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และสัญญารับทุนฯทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
    
แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) และแผนพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2556
แบบฟอร์มขอข้อมูลจากคณะ
แบบฟอร์มขอข้อมูลจากกอง/สถาบัน/สำนัก
ข้อบังคับมทรส. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้คณาจารย์ลาหยุดเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2562
ประกาศฯ คุณภาพผลงานของคณาจารย์จากการลาหยุดราชการ
 
เอกสารแนบท้ายประกาศ
  1.แบบคำขอลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางราชการ
  2.รายงานความก้าวหน้าโครงการแลกเปลี่ยน 1-3 เดือน
  3.แผนปฏิบัติงานในระยะเวลาที่ขอลาไปเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  4.แบบรายงานสรุปผลการลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ
  5.สัญญาอนุญาตให้คณาจารย์ลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ
  6.สัญญาค้ำประกัน (สัญญาอนุญาตให้คณาจารย์ลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ)
   
 
   
   
   
 
   
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th