วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
ข้อมูลสถิติ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    ราชมงคลธัญบุรี                         http://www.rmutt.ac.th
    ราชมงคลสุวรรณภูมิ                  http://www.rmutsb.ac.th
    ราชมงคลกรุงเทพ                      http://www.rmutk.ac.th
    ราชมงคลรัตนโกสินทร์               http://www.rmutr.ac.th
    ราชมงคลพระนคร                     http://www.rmutp.ac.th
    ราชมงคลตะวันออก                    http://www.rmutto.ac.th
    ราชมงคลล้านนา                         http://www.rmutl.ac.th
    ราชมงคลอีสาน                          http://www.rmuti.ac.th
    ราชมงคลศรีวิชัย                        http://www.rmutsv.ac.th
 
   
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th