วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
ข้อมูลสถิติ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
   
   
ประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 (1 ค.ค. 2560) 
ประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 (1 ค.ค. 2559) 
ประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 (1 ค.ค. 2557) 
ประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 (1 ค.ค. 2556) 
 
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th