ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วิสัยทัศน์/นโยบาย
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
ข้อมูลสถิติ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ- - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
แนวปฏิบัติขั้นตอนการลาออกของบุคลากรทุกประเภท
    การถือปฏิบัติเกี่ยวกับวันเวลาการทำงานและการลาของลูกจ้างประจำเงินรายได้
และลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้‏
    แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลา
    แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
    ซักซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
    เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น สายสนับสนุน
    หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่บัญชีเงินเดือน
ท้ายกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการ ฯ
พ.ศ. 2553
    หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน
    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคล
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุมศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่ง
    กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2553
    กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
    กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549
    กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
    พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และตรุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2551
    ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม
    ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม
    กฎกระทรวงกำหนดโรคเรื้อรัง 2549
    กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2555
    กฎกระทรวง กำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2548
    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
    พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539
    พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
    พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
    พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549
    พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
    พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551
    พระราชกฤษฎีกา กำหนดลูกจ้างตามมาตรา 4(6) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537  
    พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
    พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
    พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
    พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ. 2550
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ การลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
   
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้คณาจารย์ลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ
พ.ศ. 2562
   

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน พ.ศ 2561

  ขั้นตอนและวิธีการขอรับเงินทดแทน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน พ.ศ.2561

 

    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ การลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ 2560
   

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
  ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
  ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2558
  ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
  ว่าด้วยสวัสดิการ พ.ศ.2558
  ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหาร พ.ศ.2559
   

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555

  แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ (เอกสารแนบ 1)
  แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (เอกสารแนบ 2)
  แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (เอกสารแนบ 3)
  แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (เอกสารแนบ 4) ยกเลิก
  (เอกสารแนบ 4)
  คำนิยามผลงาน (เอกสารแนบ 5)
  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน (เอกสารแนบ 6)

 

   

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2548

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ยกเลิก
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ยกเลิก
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ยกเลิก
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2551
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าวินัยและการดำเนินการทางวินัยสำหรับพนักงานราชการ พ.ศ. 2550
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ พ.ศ. 2554
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2554่
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
   
 
ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
  ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2562
ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการเพื่อการจัดงานตามประเพณี พ.ศ. 2562
ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการเพื่อการจัดงานตามประเพณี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากร พ.ศ.2562
ระเบียบฯ ว่าด้วยวันเวลาการทำงาน หลักเกณฑ์การลาของลูกจ้าง พ.ศ. 2561
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560 (ฉบับที่2)
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560
 
  แบบคำขอเบิกเงินสงเคราะห์กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย (สคต.01)
  แบบคำขอเบิกเงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรถึงแก่ความตาย (สคต.02)
  แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์เงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรถึงแก่ความตาย (สคต.03)
    ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ.2559
    ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
  แบบคำขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
    ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2559
   

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555

  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ.2549
    ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน พ.ศ.2551
    ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ว่าด้วยวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550
    ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ว่าด้วยวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
    ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ว่าด้วยวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
    ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ิว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2550
    ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550
    ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ว่าด้วยเครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
    ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทคุณวุฒิขาดแคลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2552
    ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2523  
    ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2538
    ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
    ระเบียนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. 2554
    ระเบียนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
    ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค้าจ้างลุกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ. 2536
 
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
ประกาศฯ กำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2564
ประกาศฯ การกำหนดประสบการณ์หลายหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทผู้บริหาร ของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
ประกาศฯ ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2561
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา และการฝึกอบรม พ.ศ. 2563
ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับทุนการศึกษา การฝึกอบรม และการดูงาน พ.ศ. 2563
ประกาศฯ คุณภาพผลงานของคณาจารย์จากการลาหยุดราชการ
 
เอกสารแนบท้ายประกาศ
  1.แบบคำขอลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางราชการ
  2.รายงานความก้าวหน้าโครงการแลกเปลี่ยน 1-3 เดือน
  3.แผนปฏิบัติงานในระยะเวลาที่ขอลาไปเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  4.แบบรายงานสรุปผลการลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ
  5.สัญญาอนุญาตให้คณาจารย์ลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ
  6.สัญญาค้ำประกัน (สัญญาอนุญาตให้คณาจารย์ลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ)
   
ประกาศฯ การกำหนดแบบฟอร์มข้อตกลงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรสายงานสนับสนุน
ประกาศฯ การกำหนดเหตุอันสมควรในการต่อระยะเวลาสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ประกาศฯ การกำหนดเหตุอันสมควรในการต่อระยะเวลาสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
(ฉบับที่ 2)
ประกาศฯ การกำหนดเหตุอันสมควรในการต่อระยะเวลาสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
(ฉบับที่ 3)
  แบบแสดงความจำนงแนบท้ายประกาศ
ประกาศฯ ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (2562-2565)
 
  ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
  ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562
  ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

 

ประกาศฯ เกณฑ์การประเมินและค่าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
สายสนับสนุน พ.ศ. 2562
ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายงานสนับสนุน
รอบการประเมิน 1/2562
ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการปรับคุณวุฒิสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีประจำศูนย์พื้นที่
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง พ.ศ. 2562
ประกาศฯ เกณฑ์และค่าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายงานวิชาการ
พ.ศ. 2562
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการไปศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2562
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ประกาศมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ พ.ศ. 2561
ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
 
  แบบ 1 แบบประเมินทดลองปฏิบัติงานฯ (วิชาการ)
  แบบ 2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (วิชาการ)
  แบบ 3 ใบกรอกคะแนนของกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงานฯ (วิชาการ)
  แบบ 4 แบบประเมินทดลองปฏิบัติงาน (สนับสนุน)
  แบบ 5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน)
  แบบ 6 ใบกรอกคะแนนของกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน)
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนุบสนุนให้บุคลากรไปศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561
(ฉบับที่ 2)
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนุบสนุนให้บุคลากรไปศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อปรับคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนฝ่ายสมาชิก พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง คณะกรรมการสวัสดิการ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง คณะกรรมการสวัสดิการ ฉบับที่ 2
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน วิธีการเบิกจ่ายเงิน
และการจัดทำบัญชี เงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
    ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาออกจากการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์การรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ฉบับที่ 2/2550 เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย เรื่อง กรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้งของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรทุน ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ไปศึกษาต่อ ภายในประเทศ และต่างประเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การวิเคราะห์และประเมินค่างานกำหนดระดับตำแหน่ง ปฏิบัติการ ระดับต้นที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสืบค้นข้อมูลเตรียมทำวิทยานิพนธ์
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2552
ประกาศกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ฉบับที่ 2/2552 เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ หัวหน้าส่วนราชการ
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับวุฒิสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ครั้งที่ 1 (ณ 1 เมษายน 2554)
หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคลลูกจ้างประจำระบบใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ในกรณีเปลี่ยนตำแหน่งและหรือประเภทตำแหน่ง
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2554
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างอยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 ฉบับที่ 2/2555
หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ข้าราขการครูได้รับเงินเดือนและ/หรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเลื่อน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคลลูกจ้างประจำระบบใหม่
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
    ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2553
    หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำนาญเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน
    ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2553
    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
    ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2550
 
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th