วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ข้อมูลสถิติ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
   
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ค่านิยมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ
     
   
กิจกรรมส่งเสริมและขับเคลื่อนค่านิยมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
      
   
 
 
    ปีงบประมาณ 2564
 
แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานกิจกรรมและขับเคลื่อนค่านิยม
   
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและขับเคลื่อน
 
>> กิจกรรมที่ 1
>> กิจกรรมที่ 2.1
  >> กิจกรรมที่ 2.2
  >> กิจกรรมที่ 2.3
  >> กิจกรรมที่ 2.4
  >> กิจกรรมที่ 2.5
  >> กิจกรรมที่ 3.1
  >> กิจกรรมที่ 3.2
   
      
      
 
 
   
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th