วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
ข้อมูลสถิติ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ปีการศึกษา 2564 (รอบ 12 เดือน)
  การนับจำนวนบุคลากร สายวิชาการ
      สรุปจำนวนบุคลากร (นับตามเกณฑ์ สกอ.)
      สรุปจำนวนบุคลากร (นับรายบุคคล)
      สรุปจำนวนบุคลากร (ลาศึกษาต่อภาคปกติ)
  การนับจำนวนบุคลากร สายสนับสนุน
      สรุปจำนวนบุคลากร (นับตามเกณฑ์ สกอ.)
      สรุปจำนวนบุคลากร (นับรายบุคคล)
      สรุปจำนวนบุคลากร (ลาศึกษาต่อภาคปกติ)
  แบบรายงานอาจารย์ประจำ
      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
      คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
      คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
      คณะศิลปศาสตร์
      อาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  ตารางข้อมูลกลาง Common Data set
     
   
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th