วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
ข้อมูลสถิติ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

::   วิสัยทัศน์   ::
เป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพโดยมีระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

::   พันธกิจ   ::
1. สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
3. รักษาบุคลากรให้คงอยู่ในองค์กรอย่างมีความสุข

   
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th