วิสัยทัศน์/นโยบาย
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ข้อมูลสถิติ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ
- - - - - - - - - - - - - - - - -
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
ประกาศฯ การแบ่งงานภายในของของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561    (ยกเลิก)
   
ประกาศฯ ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (2562-2565)
 
  ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
  ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562
  ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
  ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
   
แผนภูมิโครงสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2562-2565)     (ยกเลิก)
 
   
  สำนักงานอธิการบดี
  สำนักงานอธิการบดี ปรับปรุง ครั้งที่ 2
  สำนักงานอธิการบดี ปรับปรุง ครั้งที่ 3 (งานและอัตรา)
  กองกลาง
  กองกลาง ปรับปรุง ครั้งที่ 1 (งานและอัตรา)
  กองคลัง ปรับปรุง ครั้งที่ 1
  กองบริหารงานบุคคล ปรับปรุง ครั้งที่ 2 (งานและอัตรา)
  กองพัฒนานักศึกษา ปรับปรุง ครั้งที่ 1
  กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ปรับปรุง ครั้งที่ 1
  กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ปรับปรุง ครั้งที่ 1
  กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี ปรับปรุง ครั้งที่ 2
  กองส่งเสริมคุณภาพ ปรับปรุง ครั้งที่ 2
   
  คณะ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปรับปรุง ครั้งที่ 2
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปรับปรุง ครั้งที่ 1
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุง ครั้งที่ 1
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปรับปรุง ครั้งที่ 1
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปรับปรุง ครั้งที่ 2
  คณะศิลปศาสตร์ ปรับปรุง ครั้งที่ 1
   
  สถาบัน - สำนัก
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปรับปรุง ครั้งที่ 2
   
   
ประกาศฯ การกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
  รายละเอียดของแต่ละตำแหน่งประกาศฯ การกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
   
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
 
  แบบฟอร์มแบบบรรยายลักษณะงาน ฉบับแก้ไข ณ 27 ส.ค. 62
  คำแนะนำและตัวอย่างการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน
   
   
   
   
   
   
   
 
   
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104 
Email : personnel@rmutsb.ac.th