เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 | 22 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 | 18 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 | 24 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 | 18 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 | 18 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 | 16 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 270 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1099 ครั้ง
  • ปีนี้ : 11152 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 11152 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองบริหารงานบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ