เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรรภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. พ.ศ. 2565 | 154 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอตำราหรือหนังสือเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565 | 155 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 | 66 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวขาญเฉพาะ พ.ศ. 2562 | 58 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวขาญเฉพาะ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2) | 52 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์การประเมินและระดับที่คาดหวัง แบบขอรับการประเมิน แบบประเมิน แบบแสดงการมีส่วนในผลงาน แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 | 63 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์การประเมินและระดับที่คาดหวัง แบบขอรับการประเมิน แบบประเมิน แบบแสดงการมีส่วนในผลงาน แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2) | 54 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การกำหนดประสบการณ์หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 | 50 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709104

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 249 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 8785 ครั้ง
  • ปีนี้ : 42886 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 62523 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองบริหารงานบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ