เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แบบฟอร์มต่างๆ

       
   
 • แบบฟอร์มสัญญาจ้าง
  • พนักงานมหาวิทยาลัย         [ .PDF/ .DOC ]
  • พนักงานราชการ               [ .PDF/ .DOC ]
  • ลูกจ้างประจำเงินรายได้       [ .PDF/ .DOC ]

 

 
 • แบบฟอร์มประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
  • ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561  [ .PDF ]
  • แบบ 1 แบบประเมินทดลองปฏิบัติงานฯ (วิชาการ)  [ .PDF ]                              
  • แบบ 2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (วิชาการ) [ .PDF ]
  • แบบ 3 ใบกรอกคะแนนของกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงานฯ (วิชาการ) [ .PDF ]
  • แบบ 4 แบบประเมินทดลองปฏิบัติงาน (สนับสนุน) [ .PDF ]
  • แบบ 5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (สนับสนุน)  [ .PDF ]
  • แบบ 6 ใบกรอกคะแนนของกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน) [ .PDF ]
 • แบบคำร้องขอโอนหรือขอย้าย [ .PDF ]
 • แบบขอปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ [ .PDF ]
   
 • แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
  • ข้าราชการ      [ .PDF/ .DOC ]
  • ลูกจ้างประจำ   [ .PDF ]
  • พนักงานมหาวิทยาลัย  [ .PDF ]
   • แบบตรวจสอบภาระผูกพัน  [ .PDF ]
   • แบบตรวจสอบภาระผูกพัน ด้านงานวิจัย  [ .PDF ]
  • พนักงานราชการ [ .PDF ]
   
       
   
 • แบบฟอร์มใบลา
  • แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว  [ .PDF ]                                                        
  • แบบใบลาพักผ่อน  [ .PDF ]
  • แบบใบลาอุปสมบท  [ .PDF ]
  • แบบใบลาไปต่างประเทศ  [ .PDF ]
  • แบบใบขอยกเลิกวันลา  [ .PDF ]
   
 • แบบฟอร์มเกี่ยวกับคำขอมีบัตรประจำตัว
  • ข้าราชการ  [ .PDF ]
  • ข้าราชการบำนาญ  [ .PDF ]
  • ลูกจ้างประจำ  [ .PDF ]
  • พนักงานมหาวิทยาลัย  [ .PDF ]
  • พนักงานราชการ [ .PDF ]
  • ลูกจ้าง  [ .PDF ]
   
 • แบบฟอร์มเกี่ยวกับหนังสือรับรองต่างๆ
  • แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง (แบบ ขร.01)  [ .PDF ]
  • แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบคำขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน (แบบ ขร.02) [ .PDF ]
  • เอกสารแนบหนังสือผ่านสิทธิธนาคารออมสิน กรณีมีผู้ค้ำประกัน [ .PDF ]
  • หนังสือรับรองเรื่องการหักเงินเดือน [ .DOC ]

 

 

 

 
 • แบบฟอร์มสำหรับผู้รับบำเหน็จบำนาญ (ข้าราชการ)
  •  
   
 • แบบฟอร์มสำหรับผู้รับบำเหน็จบำนาญ (ลูกจ้างประจำ)
  •  
   
 • แบบคำร้องขอพระราชทานเพลิงศพ
  • แบบคำร้องขอพระราชทานเพลิงศพ กรณีปกติ    [ .PDF ]
  • แบบคำร้องขอพระราชทานเพลิงศพ กรณีพิเศษ  [ .PDF ]
   
 • แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขฐานข้อมูลในทะเบียนประวัติ
  • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขฐานข้อมูลในทะเบียนประวัติ  [ .PDF ]
  • แบบคำขอเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ  [ .PDF ]
  • แบบลายมือชื่อผู้ขออนุญาตเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ [ .PDF ]
   
       
   
 • แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ
  • ศึกษาต่อภายในประเทศ
   • แบบฟอร์มการขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (สายวิชาการ)
   • แบบฟอร์มการแจ้งศึกษาต่อก่อนการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
   • แบบฟอร์มการขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (สายสนับสนุน)
   • แบบรายงานผลการศึกษาสำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ
   • รายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
   • แบบรายงานตัวขอขยายเวลาศึกษาต่อของข้าราชการ ครั้งที่ 1 (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)
   • แบบรายงานตัวขอขยายเวลาศึกษาต่อของข้าราชการ ครั้งที่ 2 (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)
   • แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)
   • แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ กรณีขยายเวลาศึกษาต่อ (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)
  • ศึกษาต่อต่างประเทศ
   • แบบใบลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)
   • แบบฟอร์มโครงการหรือแนวการศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)
   • เหตุผลความจำเป็นและโครงการหรือแผนงานที่จะกลับมาปฏิบัติราชการ (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)
   • Academic Enrollment and Term Report (AER) แบบรายงานผลการศึกษา(ต่างประเทศ)
    ของข้าราชการลาศึกษา (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)
   • แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)
   • แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ (แบบฟอร์มที่ 1)
   • แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ (แบบฟอร์มที่ 2)
   • แบบฟอร์มข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันของข้าราชการ ณ ต่างประเทศ
   
 • แบบสัญญาลาศึกษา
  •  
   
       
       


Tag : #ใบลา #แบบฟอร์ม #พักผ่อน #ป่วยข้อมูลจาก : งานสารสนเทศและสวัสดิการ


345 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709104

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 314 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 8850 ครั้ง
 • ปีนี้ : 42951 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 62588 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองบริหารงานบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ