เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 
 
คู่มือ ITA  
          ดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA 2024   
          ดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA 2023  
          ดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA 2022   
         ดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA 2021  
          ดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA 2020  
รายงานผลการประเมิน   
          รายงานผลการประเมินประจำปีงบประมาณ 2566  
          รายงานผลการประเมินประจำปีงบประมาณ 2565   
          รายงานผลการประเมินประจำปีงบประมาณ 2564   
          รายงานผลการประเมินประจำปีงบประมาณ 2563   
          รายงานผลการประเมินประจำปีงบประมาณ 2562  
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
          มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
          มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
          มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
          คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
          คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
          คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
          คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
          คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)  
          คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
          รายงานการประชุม (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567   
          รายงานการประชุม (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565   
          รายงานการประชุม (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565   
          รายงานการประชุม (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564   
          รายงานการประชุม (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2563  
แบบฟอร์ม  
          
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
         แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
         แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
         แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
         แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
         แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
ข้อมูลพื้นฐาน  
          o1 โครงสร้าง  
          o2 ข้อมูลผู้บริหาร  
          o3 อำนาจหน้าที่  
          o4 ข้อมูลการติดต่อ  
การประชาสัมพันธ์  
               o5 ข่าวประชาสัมพันธ์  
                      ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัย  
               ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
          o6 Q&A  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ  
          o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
          o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี  
               (1) แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
 
               (2) แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
               (3) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
               (4) ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน  
               (5) ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
               (6) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน  
          o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
               (1) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
               (2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
การปฏิบัติงาน  
          o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
                  SOP 101-02 ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
                  SOP 104-06 การจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการ  
                  SOP 104-13 การรับโอน ให้โอน ย้าย ช่วยราชการ กลับต้นสังกัด  
                  SOP 104-14 แต่งตั้งบุคคลทุกประเภทให้ดำรงตำแหน่ง  
                  SOP เพิ่มเติม...  
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน  
          o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ  
                 (1) คู่มือการขอถอนรายวิชา  
                 (2) คู่มือการขอเพิ่มรายวิชา  
                 (3) คู่มือการขอลงทะเบียนเรียนข้ามศูนย์ศึกษา  
                 (4) คู่มือการขอลาพักการศึกษา-รักษาสภาพ  
                 (5) คู่มือการขอเอกสารทางการศึกษา  
          o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ  
          o13 E-Service  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง  
          o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
          o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
          o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
          o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  
ต้วชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
          o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
          o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
          o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
          o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม  
                (1) การจัดตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม  
                (2) แนวปฏิบัติ Dos&Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม  
 
                (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
          o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
          o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
               - รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอแนะ  
               - รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ    
          o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
          o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
                การมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  
                - รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2567  
                - รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2567    
                - รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2567    
                - ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566  
                การมีส่วนร่วมทางวิชาการ  
                - ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สป.อว. ลงพื้นที่วิเคราะห์โจทย์บริบทชุมชนเพื่อนำมาพัฒนาข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567  
                - การดำเนินงานโครงการร่วมสนองพระราชดำริฯ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร ร่วม กับมูลนิธิพระดาบส ประจำปี 2567  
                - ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพต้อนรับเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.)  
                - การพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567  
                - การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง  
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน  
นโยบาย No Gift Policy  
          o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy  
          o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  
          o28 รายงานผลตามนโยบาย  No Gift Policy  
          o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา  
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต  
          o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
          o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
แผนป้องกันการทุจริต  
          o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
          o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
          o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
          o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
   
   

 

 

 Tag : #ITA #คุณธรรม #ความโปร่งใสข้อมูลจาก : งานสารสนเทศและสวัสดิการ


1035 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709104

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 290 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 8826 ครั้ง
  • ปีนี้ : 42927 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 62564 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองบริหารงานบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ