เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 
 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
o23 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
o24  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
o40  การขับเคลื่อนจริยธรรม

  • การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ     

        - โครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566

        - โครงการเสวนาให้ความรู้ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง “ก.พ.ว. พบปะผู้บริหารและคณาจารย์ มทร.สุวรรณภูมิ”

        - โครงการ “เสริมสร้างจริยธรรมบุคลากร”

041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

 

 Tag : #ITA #คุณธรรม #ความโปร่งใสข้อมูลจาก : งานสารสนเทศและสวัสดิการ


170 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 212 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1041 ครั้ง
  • ปีนี้ : 11094 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 11094 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองบริหารงานบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ