เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)

 

คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

Download
รหัสเอกสาร
ISSUE
รายการ
 
SOP 101-01 02 การรับ-ส่ง-จัดเก็บ และทำลายหนังสือราชการ
SOP 101-02  02 ประชุมสภามหาวิทยาลัย
SOP 101-03 02 การขอใช้ยานพาหนะ
SOP 101-04 02 งานขอใช้อาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
SOP 101-05 02 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
SOP 101-06 01 การสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
SOP 101-07 02 งานเช่ายืมวัสดุอุปกรณ์
SOP 101-08 01 งานออกแบบและก่อสร้าง
SOP 101-09 02 งานบริการอัดสำเนาเอกสาร
SOP 101-10 03 งานจัดทำหนังสือเดินทางราชการและวีซ่า
SOP 101-11 02 การให้บริการทางวิชาการ (แบบมีรายได้)
SOP 102-01 02 งานจัดซื้อ/จัดจ้าง
SOP 102-02 02 การขออนุมัติค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงิน
SOP 102-03 01 งานคืนหลักประกันสัญญา
SOP 102-04 01 งานทะเบียนคุมทรัพย์สินและค่าเสื่อม
SOP 102-05 01 การตรวจสอบพัสดุประจำปีและจำหน่าย
SOP 102-06 01 การขอขยายเงินกัน/กันเงินงบประมาณ
SOP 103-01 01 งานจัดทำงบประมาณแผ่นดิน
SOP 103-02 01 งานจัดทำงบประมาณเงินรายได้
SOP 103-03 01 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
SOP 103-04 02 การกำกับติดตาม วิเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
SOP 103-06 01 งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์
SOP 103-07 02 การจัดทำรายงานประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี
SOP 104-01 01 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
SOP 104-02 01 การดำเนินการเรื่องการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
SOP 104-03 02 การดำเนินการเรื่องทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
SOP 104-04 01 การจัดตั้ง ยุบเลิก ปรับปรุงการบริหารหน่วยงานเป็นการภายใน
SOP 104-05 01 การจัดทำหนังสือขออนุญาตไปสอบแข่งขัน
SOP 104-06 01 การจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
SOP 104-07 03 เลื่อนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
SOP 104-08 01 การสรรหาบุคลากร
SOP 104-09 01 บุคลากรทุกประเภทลาออก
SOP 104-10 01 การต่อสัญญาจ้างบุคลากร
SOP 104-11 01 เปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ
SOP 104-12 02 งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
SOP 104-13 01 การรับโอน ให้โอน ย้าย ช่วยราชการ กลับต้นสังกัด
SOP 104-14 01 การแต่งตั้งบุคลากรทุกประเภทให้ดำรงตำแหน่ง
SOP 104-15 01 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ
SOP 104-16 01 การปรับระดับการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
SOP 104-17 01 การรับรองคุณวุฒิและการปรับวุฒิ
SOP 104-18 01 ประเมินหัวหน้าส่วนราชการ
SOP 104-19 01 งานบริการด้านบริหารบุคคล
SOP 104-20 01 บรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทุกประเภท
SOP 105-01 02 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
SOP 105-02 01 ทุนการศึกษา
SOP 105-03 01 งานรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร
SOP 105-04 01 งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
SOP 105-05 01 งานผ่อนผันทหาร
SOP 105-06 01 การให้บริการรักษาพยาบาล
SOP 105-07 02 งานบริการหอพักนักศึกษา
SOP 106-01 01 รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ  
SOP 109-01 02 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
SOP 109-02 02 การดำเนินกิจกรรม 5 ส + 3
SOP 109-03 02 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
SOP 110-01 01 การตรวจสอบภายใน
SOP 200-01 01 งานการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการและการเสนอขอรับเงินรางวัล
SOP 200-02 01 งานวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ
SOP 200-03 01 งานทรัพย์สินทางปัญญา
SOP 200-04 01 งานบริหารจัดการงานวิจัย
SOP 200-05 01 การให้บริการวิชาการแบบให้เปล่า
SOP 200-06 01 โครงการคลีนิคเทคโนโลยีการให้บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
SOP 300-01 02 การให้บริการคอมพิวเตอร์
SOP 300-02 02 การให้บริการห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง
SOP 300-03 02 การให้บริการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
SOP 300-04 02 งานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
SOP 300-05 02 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
SOP 300-07 02 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
SOP 300-08 02 แนวการปฏิบัติผลิตสื่อ
SOP 400-02 02 การขอเพิ่มรายวิชา
SOP 400-03 02 การขอถอนรายวิชา
SOP 400-04 02 การขอลงทะเบียนเรียนข้ามศูนย์ศึกษา
SOP 400-06 02 การเทียบโอนผลการศึกษา
SOP 400-08 02 ระบบ และกลไกการรับนักศึกษาใหม่
       
       
ข้อมูลจาก : งานสารสนเทศและสวัสดิการ


289 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709104

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 250 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 8786 ครั้ง
  • ปีนี้ : 42887 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 62524 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองบริหารงานบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ