เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
แสดงความยินดีสำเร็จการศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พรเทพ แก้วเชื้อ ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 227 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ฉัตรพล พิมพา ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 181 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุรัตน์ วังพิกุล ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 163 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นายจิระวุฒิ สาระธรรม ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทร | 201 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรณี เวชทัพ ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี | 178 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจุฑา ยอดศิลป ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท | 157 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จักรกฤษณ์ มะโหฬาร ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 198 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปริญญา นาโท ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 263 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สิริวรรณ สุขนิคม ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 155 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พิธาน แสนภักดี ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 279 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวัฒน์ สกุลชาติ ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 175 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เพียงทิพย์ ศรีบุญเรือง ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 178 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 206 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิตราภรณ์ เถรวัตร ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 314 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สนธยา รัตนศักดิ์ ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 393 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.สุรชัย เอมอักษร ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 430 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กฤตภาส หอมระรื่น ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 292 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศิวพร ลินทะลึก ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 421 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธนภัทร ขาววิเศษ ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 366 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709104

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 73 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5817 ครั้ง
  • ปีนี้ : 52292 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 71929 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองบริหารงานบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ