เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระตับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุตมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553


หนังสือ สกอ.ที่ ศธ 0509(2)/ว3 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระตับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุตมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553

 
ข้อมูลจาก : งานสารสนเทศและสวัสดิการ


168 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709104

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 146 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 8912 ครั้ง
  • ปีนี้ : 68975 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 88612 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองบริหารงานบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ