เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
แสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พรเทพ แก้วเชื้อ ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 309 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ฉัตรพล พิมพา ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 220 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุรัตน์ วังพิกุล ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 237 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นายจิระวุฒิ สาระธรรม ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทร | 263 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรณี เวชทัพ ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี | 225 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจุฑา ยอดศิลป ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท | 185 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จักรกฤษณ์ มะโหฬาร ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 249 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปริญญา นาโท ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 322 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สิริวรรณ สุขนิคม ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 207 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พิธาน แสนภักดี ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 337 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวัฒน์ สกุลชาติ ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 251 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เพียงทิพย์ ศรีบุญเรือง ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 256 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 281 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิตราภรณ์ เถรวัตร ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 389 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สนธยา รัตนศักดิ์ ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 496 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.สุรชัย เอมอักษร ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 598 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กฤตภาส หอมระรื่น ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 415 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศิวพร ลินทะลึก ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 604 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธนภัทร ขาววิเศษ ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 464 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ชนะรบ วิชาลัย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ | 423 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.เบญจพร เชื้อผึ้ง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ | 308 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อภิชยา นิเวศน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ | 375 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ชิดชญา จันทเพ็ชร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ | 320 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ | 44 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ภครัช เพลิดพริ้ง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ | 55 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.โชคชัย ตระกลกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ | 47 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.กมลวรรณ แสงธรรมทวี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ | 18 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ณัฐกานต์ โตนวล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ | 15 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นรพัชร เสาธงทอง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ | 21 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วราภรณ์ ลือใจ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ | 18 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ศศินันท์ ศาสตร์สาระ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ | 16 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ | 16 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จีรัฐติกุล กล้าหาญ ที่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก | 14 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709104

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 211 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 8977 ครั้ง
  • ปีนี้ : 69040 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 88677 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองบริหารงานบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ