เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

   
   
 1. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศ ก.พ.อ และเอกสารประกอบพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ประกาศ หลักเกณฑ์ ของ ก.พ.อ.  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ  
2. รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง และผลงานทางวิชาการ ส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด
  รายการเอกสารที่ต้องจัดเตรียม  
 แบบฟอร์มการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

1. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตัวอย่าง การเขียน ก.พ.อ. 03  :

2. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์

ตัวอย่าง การเขียน ก.พ.อ. 03  :

3. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์

ตัวอย่าง การเขียน ก.พ.อ. 03  :

 

     

 

     

 

     

 

 Tag : #ตำแหน่งทางวิชาการ #ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้อมูลจาก : งานสารสนเทศและสวัสดิการ


4051 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709104

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 116 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5860 ครั้ง
  • ปีนี้ : 52335 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 71972 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองบริหารงานบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ