เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

   
1. ศึกษาประกาศ หลักเกณฑ์ ก.พ.อ /ข้อบังคับมหาวิทยาลัย/ ประกาศมหาวิทยาลัย /หนังสือที่เกี่ยวข้องและแบบฟอร์มในที่ใช้ในการประเมิน
ประกาศ หลักเกณฑ์ ของ ก.พ.อ.  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ประกาศมหาวิทยาลัย  
หนังสือเวียนแจ้งที่เกี่ยวข้อง  
แบบฟอร์มในที่ใช้ในการประเมิน (แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น)
 • แบบ ก.บ.ม. 1 ขอกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 
  (Update 14-06-65)  
 • แบบ ก.บ.ม. 2 ขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
  (Update 14-06-65)    

 • แบบ ก.บ.ม. 3 ขอกำหนดตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
  (Update 14-06-65)    

 • แบบ ก.บ.ม. 4 ขอกำหนดตำแหน่ง กรณีหัวหน้างาน 
  (Update 14-06-65)     
   
2.เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน
   
   

 

ผลงานของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
ลำดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน/สังกัด
คุณภาพผลงานระดับดีมาก
1 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต นางสาวสุภาพ โสมนัสสา
กองพัฒนานักศึกษา
2 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดประชุมและการจดรายงานการประชุม นางสาวชญาธร  ปลื้มปั่น
สำนักงานอธิการบดี
3 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารรถราชการ นางกัลปอรธ์  สิทธาภา
กองกลาง
4 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงินและเอกสาร ประกอบผ่านระบบ e-Studentloan นายชัยพงษ์  วิลามาศ
กองพัฒนานักศึกษา
5 งานวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นางธัญญารัตน์ สาริกา กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี

6 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือ นางสิริลักษณ์  เติมวิริยะกุล
สำนักวิทยบริการฯ
7 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ นางสาวอมนตรา  ดนุจโรจน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
คุณภาพผลงานระดับดี
1 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การขออนุมัติแบบรูปรายการ นายพงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์
กองกลาง
2 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำบัญชีเงินรายได้ นางสาวพัชรินทร์  ศิริทรัพย์
กองคลัง
3 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การนำข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยเข้าระบบ GFMIS นางสาวฐิติรัตน์  ฤกษ์ศรีรี
กองคลัง
4 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ระบบมอนิเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย นายพันธฤทธิ์  พุ่มจำปา
สำนักวิทยบริการฯ
5 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
ด้วยโปรแกรม Adobe InDesing
นางสาวจุรีพร  อ่อนจันทร์
สำนักวิทยบริการฯ
6 งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นายเสกสรรค์  คงพึ่งทรัพย์
กองส่งเสริมคุณภาพ
7 งานวิจัย เรื่อง การับรู้และการมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของอาจารย์ประจำหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นายพัฒน์พล  แก้วยม
กองส่งเสริมคุณภาพ
8 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ระบบบันทึกกิจกรรม 5ส+3 นายสุวสันต์  กะมล
กองส่งเสริมคุณภาพ
9 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการจัดทำข้อสอบคณะเทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร นางสาวชานิดา  ไกรสมเลิศ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
10 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสมหญิง  ดาวเรือง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ

 Tag : #ตำแหน่งสูงขึ้น #ชำนาญการ #ประเมินข้อมูลจาก : งานสารสนเทศและสวัสดิการ


2511 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709104

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 136 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 5880 ครั้ง
 • ปีนี้ : 52355 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 71992 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองบริหารงานบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ