วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
ข้อมูลสถิติ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ- - - - - - - - - - - - - - - - -
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินผลประโยชน์) ครั้งที่ 2/2557
ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลา
    ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557)
    ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
    ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
    ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับเพิ่ม อัตราค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างอยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557
    ประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 (1 ค.ค. 2557) 
    การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557
    ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปีพุทธศักราช 2556
    ปฏิทินแผนการจัดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
    ประกาศ มทรส. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2557
    แบบฟอร์มแผนการเสนอขอรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
   
  สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
  สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
    โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
    ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556
    ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
    การกำหนดรายชื่อผู้ประเมินในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการบนฐานสมรรถนะ
คณะ, สถาบัน/สำนัก, กอง
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ
    การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2557 สำนักงานประกันสังคม
    ประกาศฯ ผลการสอบคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษา โครงการต้นกล้าสุวรรณภูมิ ประจำปี 2556
    ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การแบ่งคณะออกเป็นสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
    แบบติดตามการนำความรู้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/กิจกรรม ไปใช้ประโยชน์ ในรอบปีงบประมาณ 2556
    การกำหนดรายชื่อผู้ประเมินในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการบนฐานสมรรถนะ
คณะ, สถาบัน/สำนัก, กอง
    การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2556)
    แบบฟอร์มสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ด้านการศึกษาต่อปีการศึกษา 2557
    การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2556)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2554
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 6 พ.ย. 2552
แบบสรุปผลการประเมินเพื่อเสนอขอเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1-8)
   

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 ตุลาคม 2556

   

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2556 (ฉบับที่ 2)

     รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (ช่วงครึ่งแผน) ประจำปี 2552-2554
     แผ่นพับ " คู่มือผู้ประกันตน กองทุนประกันสังคม "
     ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่องหลักเกณฑ์การรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
     ประกาศ ฯ
เรื่องอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยตามคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

     ประกาศ ฯ
เรื่องเกณฑ์การปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างอยู่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 56
    

ประกาศ กบม. เรื่องสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

  ประกาศอัตราค่าตรวจสุขภาพ (กรมบัญชีกลาง)
  ปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพประจำปี (กรมบัญชีกลาง)
     หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเพลิงศพ
     แบบฟอร์มเอกสารการบรรยายลักษณะงาน (JD)
     แบบฟอร์มตามข้อตกลงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
     บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ก.พ.อ.) พ.ศ.2553
    หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบฟอร์มการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (1 เมษายน 2556)
    การประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ HRDrmutsb
    การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
    ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2555 (1 ต.ค. 55)
  - มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
    แบบฟอร์มการคำนวณภาระงานตามกรอบ
    แบบฟอร์มการวางแผนกรอบอัตรากำลังระยะ 4 ปี
เครื่องหมายประดับเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย
 
  
 
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104
Email : personnel@rmutsb.ac.th
s