วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
กิจกรรม 5ส+3
ข้อมูลสถิติ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ- - - - - - - - - - - - - - - - -
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2561
    รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน เงินรายได้ ครั้งที่ 1/2561
    เอกสารการประชุมผู้ได้รับทุนการศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ
เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการขอรับทุน ภายในประเทศและต่างประเทศ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2561
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เงินรายได้ ครั้งที่ 1/2561
    ฟอร์มหลักสูตรที่ตอบสนองการผลิตกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
    การจัดทำกรอบอัตรากำลังระยะที่ 3
    แบบสำรวจรายชื่อผู้ประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561
ประกาศฯ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2560
ประกาศฯ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเลือกและการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของสมาชิก
พ.ศ. 2560
ประกาศฯ เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดทำสัญญารับทุนการศึกษา ประจำปังบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศฯ ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แนวปฎิบัติเกี่ยวกับกรณีผู้สมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ที่ไม่มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ
โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13
ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีคิดการภาระงานทางวิชาการ พ.ศ. 2560
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560 (ฉบับที่2)
  แบบคำขอเบิกเงินสงเคราะห์กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย (สคต.01)
  แบบคำขอเบิกเงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรถึงแก่ความตาย (สคต.02)
  แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์เงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรถึงแก่ความตาย (สคต.03)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ การลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ 2560
    ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องการสนับสนุนทุนการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2560 (ฉบับที่ 2)
 
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
  ใบสมัครรับทุน
  หนังสือรับรองของหัวหน้าหน่วยงาน
    การกำหนดรายชื่อผู้ประเมินในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการบนฐานสมรรถนะ
คณะ, สถาบัน/สำนัก, กอง
    แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
    การพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
    แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรด้านศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560
    ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินสวัสดิการการช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2559
  ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
  แบบคำขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
    ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ว่าด้วยวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
    ประกาศการเลือกตั้งกรรมการกองกองทุนเฉพาะส่วนฝ่ายสมาชิก
    ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ
เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการขอรับทุน ภายในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2559
    ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการเบิกจ่ายเงินทุน พ.ศ. 2559
    แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของบุคลากรสายวิชาการ
    ประกาศฯหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
    แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2560 – 2570 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (สำหรับคณะ)
    แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2560 – 2570 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (สำหรับสถาบัน / สำนัก / กอง)
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
    ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
    ขั้นตอน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
    อัตราแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
    มอบอำนาจให้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงให้บริการทางวิชากร
    รวมความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
   

การขอหนังสือมอบอำนาจสำหรับงานบริการทางวิชาการของหน่วยงาน

   

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ.2549

    ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง คณะกรรมการสวัสดิการ ฉบับที่ 2
    ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
    การถือปฏิบัติเกี่ยวกับวันเวลาการทำงานและการลาของลูกจ้างประจำเงินรายได้
และลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้‏
    การถือปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
ชาวต่างชาติที่ทำหน้าที่ทางวิชาการในการสอนภาษาหรือวิชาชีพเฉพาะที่ขาดแคลน
    การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2558)
    ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน วิธีการเบิกจ่ายเงิน
และการจัดทำบัญชี เงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
    บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
    เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อธนาคารออมสิน
    ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
พ.ศ. 2558
    แบบฟอร์มตามข้อตกลงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายสนับสนุน
    ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง การบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ พ.ศ. 2558
    ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ พ.ศ.2558
    ซักซ้อมความเข้าใจการถือปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการลา
    จำนวนผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558
    แบบสรุปเพื่อเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เมษายน 2558
   

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
  ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
  ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2558
  ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
  ว่าด้วยสวัสดิการ พ.ศ.2558
  ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหาร พ.ศ.2559
    การจัดทำประวัติของผู้บริหารเพื่อประกอบการพิจารณาทำคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้ดำรงตำแหน่งทางบริหารระดับรองคณบดี
    ซักซ้อมความเข้าใจการถือปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2547
    แบบฟอร์มติดตามการนำความรู้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/กิจกรรม
ไปใช้ประโยชน์ในรอบปีงบประมาณ 2557
    แจ้งการนำหลักฐานแสดงตนมาในวันประชุม เพื่อลงคะแนนเลือกผู้แทนเป็นกรรมการสรรหาคณบดี
และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก
    ประกาศฯ เรื่องกำหนดการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
    ประกาศฯ เรื่องกำหนดการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสรรหาคณบดี
    ประกาศ มทรส. เรื่องการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร โดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ พ.ศ.2557
    แบบขอข้อมูลประวัติบุคลากรเพื่อนำเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
    การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557)
    การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2557)
    แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขฐานข้อมูลในทะเบียนประวัติ
    หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนหัวหน้าสาขาวิชา
    แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลา
    ปฏิทินแผนการจัดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
    ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ
    ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การแบ่งคณะออกเป็นสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
    แบบติดตามการนำความรู้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/กิจกรรม ไปใช้ประโยชน์ ในรอบปีงบประมาณ 2556
    การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
     รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (ช่วงครึ่งแผน) ประจำปี 2552-2554
     แผ่นพับ " คู่มือผู้ประกันตน กองทุนประกันสังคม "
     ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่องหลักเกณฑ์การรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
    

ประกาศ กบม. เรื่องสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

  ประกาศอัตราค่าตรวจสุขภาพ (กรมบัญชีกลาง)
  ปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพประจำปี (กรมบัญชีกลาง)
     หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเพลิงศพ
     แบบฟอร์มเอกสารการบรรยายลักษณะงาน (JD)
     แบบฟอร์มตามข้อตกลงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
     บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ก.พ.อ.) พ.ศ.2553
    การประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ HRDrmutsb ( ศธ 0585.05/ว3104 ลว.9 ธ.ค. 53 )
เครื่องหมายประดับเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย
 
  
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104
Email : personnel@rmutsb.ac.th
s