วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
กิจกรรม 5ส+3
ข้อมูลสถิติ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ- - - - - - - - - - - - - - - - -
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
    ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2557
    จำนวนผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจำปี 2558
    แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการและแบบแจ้งรายชื่อผู้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร
หน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปี 2558
    แบบสรุปเพื่อเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เมษายน 2558
    การเลือกผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน เป็น กรรมการ ก.บ.ม.
   

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
  ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
  ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2558
  ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
  ว่าด้วยสวัสดิการ พ.ศ.2558
  หนังสือแสดงความประสงค์เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานมหาวิทยาลัย)
  หนังสือแสดงความประสงค์เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานราชการสายวิชาการ)
    การจัดทำประวัติของผู้บริหารเพื่อประกอบการพิจารณาทำคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้ดำรงตำแหน่งทางบริหารระดับรองคณบดี
    การกำหนดรายชื่อผู้ประเมินในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการบนฐานสมรรถนะ
คณะ, สถาบัน/สำนัก, กอง
    การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557
    การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558
    ซักซ้อมความเข้าใจการถือปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2547
    แบบฟอร์มติดตามการนำความรู้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/กิจกรรม
ไปใช้ประโยชน์ในรอบปีงบประมาณ 2557
    แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558
 
  สำหรับคณะ
  สำหรับหน่วยงานสนับสนุน สถาบัน/สำนัก/กอง
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกขอรับทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสุวรรณภูมิ ประจำปี 2557
    แจ้งการนำหลักฐานแสดงตนมาในวันประชุม เพื่อลงคะแนนเลือกผู้แทนเป็นกรรมการสรรหาคณบดี
และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก
    ประกาศฯ เรื่องกำหนดการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
    ประกาศฯ เรื่องกำหนดการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสรรหาคณบดี
    ประกาศ มทรส. เรื่องการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร โดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ พ.ศ.2557
    แบบขอข้อมูลประวัติบุคลากรเพื่อนำเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
    การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557)
    การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2557)
    แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขฐานข้อมูลในทะเบียนประวัติ
  แบบคำขอเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ
และแบบลายมือชื่อผู้ขออนุญาตเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ
    หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนหัวหน้าสาขาวิชา
    แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลา
    ประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 (1 ค.ค. 2557) 
    ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปีพุทธศักราช 2556
    ปฏิทินแผนการจัดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
    แบบฟอร์มแผนการเสนอขอรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
   
  สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
  สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
    ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ
    การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2557 สำนักงานประกันสังคม
    ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การแบ่งคณะออกเป็นสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
    แบบติดตามการนำความรู้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/กิจกรรม ไปใช้ประโยชน์ ในรอบปีงบประมาณ 2556
    การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
     รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (ช่วงครึ่งแผน) ประจำปี 2552-2554
     แผ่นพับ " คู่มือผู้ประกันตน กองทุนประกันสังคม "
     ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่องหลักเกณฑ์การรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
    

ประกาศ กบม. เรื่องสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

  ประกาศอัตราค่าตรวจสุขภาพ (กรมบัญชีกลาง)
  ปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพประจำปี (กรมบัญชีกลาง)
     หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเพลิงศพ
     แบบฟอร์มเอกสารการบรรยายลักษณะงาน (JD)
     แบบฟอร์มตามข้อตกลงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
     บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ก.พ.อ.) พ.ศ.2553
    การประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ HRDrmutsb ( ศธ 0585.05/ว3104 ลว.9 ธ.ค. 53 )
    การกำหนดรายชื่อผู้ประเมินในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบนฐานสมรรถนะ
    การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
    ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2555 (1 ต.ค. 55)
  - มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
    แบบฟอร์มการคำนวณภาระงานตามกรอบ
    แบบฟอร์มการวางแผนกรอบอัตรากำลังระยะ 4 ปี
เครื่องหมายประดับเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย
 
  
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104
Email : personnel@rmutsb.ac.th
s