วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ภาระงาน
บุคลากร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลน่ารู้
การเผยแพร่ความรู้(KM)
กิจกรรม 5ส+3
ข้อมูลสถิติ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ราชมงคลทั่วประเทศ- - - - - - - - - - - - - - - - -
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2562
การขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2562
ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการปรับคุณวุฒิสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีประจำศูนย์พื้นที่
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 1/2562
 
  ประกาศ
  แบบ ก.บ.ม. 2 กรณีเฉพาะด้านเฉพาะทาง
  แบบ ก.บ.ม. 4 กรณีหัวหน้างาน
ขั้นตอนและวิธีการขอรับเงินทดแทน
ประกาศฯ การกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
  ประกาศ
  รายละเอียดของแต่ละตำแหน่ง
แบบประเมินค่างาน
 
  คำแนะนำและตัวอย่างการเขียนแบบประเมินค่างาน
  แบบประเมินค่างานกรณีหัวหน้างาน
  แบบประเมินค่างาน
การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2)
 
  ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร ฯ
  ใบสมัครขอรับทุน
  หนังสือรับรองของหัวหน้าหน่วยงาน
    การกำหนดรายชื่อผู้ประเมินในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการบนฐานสมรรถนะ

คณะ, สถาบัน/สำนัก, กอง
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2561
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
 
  แบบฟอร์มแบบบรรยายลักษณะงาน ฉบับแก้ไข ณ 27 ส.ค. 62
(ยกเลิก) แบบฟอร์มแบบบรรยายลักษณะงาน
  คำแนะนำและตัวอย่างการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน
  ตารางขอบข่ายภาระงาน (ประกอบการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน)
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนุบสนุนให้บุคลากรไปศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562
    การจัดทำข้อมูลภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบตามกรอบอัตรากำลังระยะที่ 3
    การกำหนดแบบฟอร์มข้อตกลงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรสายสนับสนุน
 
  ดาวน์โหลด ประกาศ
  แบบฟอร์มข้อตกลงการกำหนดตัวชี้วัด
    ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
    ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า
 
  ดาวน์โหลด ประกาศ
  แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ฯ (แบบ ก.บ.ม. 1)
    ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2561
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน พ.ศ 2561
    คุณสมบัติ การรับสมัคร และกระบวนการสรรหาคณบดี และผู้อำนวยการ
 
  สรรหาคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  สรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  สรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สรรหาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  สรรหาคณบดี คณะศิลปศาสตร์
  สรรหาผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สรรหาผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประกันสังคม
 
  การใช้งานระบบสมาชิกประกันสังคม
  คู่มือการใช้งาน
ประกาศมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ พ.ศ. 2561
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
คำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (แบบ 7142)

ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนุบสนุนให้บุคลากรไปศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562
ระเบียบฯ ว่าด้วยวันเวลาการทำงาน หลักเกณฑ์การลาของลูกจ้าง พ.ศ. 2561
    เอกสารการประชุมผู้ได้รับทุนการศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ
เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการขอรับทุน ภายในประเทศและต่างประเทศ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
    ฟอร์มหลักสูตรที่ตอบสนองการผลิตกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
    การจัดทำกรอบอัตรากำลังระยะที่ 3
ประกาศฯ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2560
ประกาศฯ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเลือกและการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของสมาชิก
พ.ศ. 2560
ประกาศฯ เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดทำสัญญารับทุนการศึกษา ประจำปังบประมาณ พ.ศ.2560
แนวปฎิบัติเกี่ยวกับกรณีผู้สมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ที่ไม่มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ
โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13
ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีคิดการภาระงานทางวิชาการ พ.ศ. 2560
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560 (ฉบับที่2)
  แบบคำขอเบิกเงินสงเคราะห์กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย (สคต.01)
  แบบคำขอเบิกเงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรถึงแก่ความตาย (สคต.02)
  แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์เงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรถึงแก่ความตาย (สคต.03)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ การลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ 2560
    แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
    แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรด้านศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560
    ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินสวัสดิการการช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2559
  ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
  แบบคำขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
    ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ว่าด้วยวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
    ประกาศการเลือกตั้งกรรมการกองกองทุนเฉพาะส่วนฝ่ายสมาชิก
    ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ
เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการขอรับทุน ภายในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2559
    ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรฯ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการเบิกจ่ายเงินทุน พ.ศ. 2559
    แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของบุคลากรสายวิชาการ
    ประกาศฯหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
    แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2560 – 2570 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (สำหรับคณะ)
    แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2560 – 2570 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (สำหรับสถาบัน / สำนัก / กอง)
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
    ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
    ขั้นตอน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
    อัตราแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
    มอบอำนาจให้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงให้บริการทางวิชากร
    รวมความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
   

การขอหนังสือมอบอำนาจสำหรับงานบริการทางวิชาการของหน่วยงาน

   

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ.2549

    ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง คณะกรรมการสวัสดิการ ฉบับที่ 2
    ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
    การถือปฏิบัติเกี่ยวกับวันเวลาการทำงานและการลาของลูกจ้างประจำเงินรายได้
และลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้‏
    การถือปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
ชาวต่างชาติที่ทำหน้าที่ทางวิชาการในการสอนภาษาหรือวิชาชีพเฉพาะที่ขาดแคลน
    การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2558)
    ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน วิธีการเบิกจ่ายเงิน
และการจัดทำบัญชี เงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
    บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
    เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อธนาคารออมสิน
    ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
พ.ศ. 2558
    แบบฟอร์มตามข้อตกลงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายสนับสนุน
    ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง การบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ พ.ศ. 2558
    ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ พ.ศ.2558
    ซักซ้อมความเข้าใจการถือปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการลา
    จำนวนผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558
    แบบสรุปเพื่อเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เมษายน 2558
   

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
  ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
  ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2558
  ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
  ว่าด้วยสวัสดิการ พ.ศ.2558
  ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหาร พ.ศ.2559
    การจัดทำประวัติของผู้บริหารเพื่อประกอบการพิจารณาทำคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้ดำรงตำแหน่งทางบริหารระดับรองคณบดี
    ซักซ้อมความเข้าใจการถือปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2547
    แบบฟอร์มติดตามการนำความรู้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/กิจกรรม
ไปใช้ประโยชน์ในรอบปีงบประมาณ 2557
    แจ้งการนำหลักฐานแสดงตนมาในวันประชุม เพื่อลงคะแนนเลือกผู้แทนเป็นกรรมการสรรหาคณบดี
และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก
    ประกาศฯ เรื่องกำหนดการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
    ประกาศฯ เรื่องกำหนดการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสรรหาคณบดี
    ประกาศ มทรส. เรื่องการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร โดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ พ.ศ.2557
    แบบขอข้อมูลประวัติบุคลากรเพื่อนำเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
    การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557)
    การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2557)
    แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขฐานข้อมูลในทะเบียนประวัติ
    หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนหัวหน้าสาขาวิชา
    แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลา
    ปฏิทินแผนการจัดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
    ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ
    ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การแบ่งคณะออกเป็นสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
    แบบติดตามการนำความรู้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/กิจกรรม ไปใช้ประโยชน์ ในรอบปีงบประมาณ 2556
    การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
     รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (ช่วงครึ่งแผน) ประจำปี 2552-2554
     แผ่นพับ " คู่มือผู้ประกันตน กองทุนประกันสังคม "
     ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่องหลักเกณฑ์การรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
    

ประกาศ กบม. เรื่องสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

  ประกาศอัตราค่าตรวจสุขภาพ (กรมบัญชีกลาง)
  ปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพประจำปี (กรมบัญชีกลาง)
     หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเพลิงศพ
     แบบฟอร์มเอกสารการบรรยายลักษณะงาน (JD)
     บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ก.พ.อ.) พ.ศ.2553
    การประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ HRDrmutsb ( ศธ 0585.05/ว3104 ลว.9 ธ.ค. 53 )
เครื่องหมายประดับเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย
 
  
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0-3570-9104  โทรสาร 0-3570-9104
Email : personnel@rmutsb.ac.th
s